Παρακαλούμε υπογράψτε / Please sign

Άμεση απελευθέρωση των πατεντών κάθε φαρμάκου τεστ ή εμβολίου που θα χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του covid-19.

Immediate liberation of patents of every test , drug or vaccine for use against the covid -19 pandemic.

Libération immédiate des patents de chaque test, médicament où vaccin pour utilisation contre la pandémie covid-19.


Απευθύνουμε έκκληση για την άμεση απελευθέρωση των πατεντών κάθε φαρμάκου , τεστ ή εμβολίου εναντίον της πανδημίας του κορονοϊού, για ελεύθερη χρήση από τους πολίτες ως Παγκόσμια Δημόσια Αγαθά.

Υπόγραψε την έκκληση αφήνοντας το e-mail σου και ενίσχυσε το μήνυμά μας ! Θα σε κρατάμε ενήμερο /η για όλες τις εξελίξεις .

Covid-19 χωρίς πατέντες .

Πατέντα είναι η επίσημη αναγνώριση από την αρμόδια κρατική υπηρεσία ότι μία συγκεκριμένη εφεύρεση είναι έργο ενός φυσικού ή νομικού προσώπου , το οποίο έχει και τα αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης της εφεύρεσης αυτής .
Το αποτέλεσμα είναι η συγκέντρωση οικονομικού κέρδους στα χέρια αυτού που έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα, ώστε οι τιμές να είναι πολύ υψηλές λόγω έλλειψης ανταγωνισμού .

Ζητάμε να μην υπάρξουν πατέντες στην πρόληψη και θεραπεία της νόσου COVID-19 .

Εμβόλιο ,τεστ και φάρμακα για την πρόληψη και την θεραπεία του covid-19 πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλους και η πνευματική ιδιοκτησία τους πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό.
Έτσι εξασφαλίζεται το συλλογικό όφελος από το οποίο κανείς δεν αποκλείεται .

Τι θέλουμε να πετύχουμε με την έκκληση

Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τεστ, εμβόλια και η θεραπεία που χρειαζόμαστε για να ανταποκριθούμε στην πανδημία του νέου κορονοϊού είναι διαθέσιμα σε όλους τους ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη .
Αυτό σημαίνει προσιτές τιμές και διάθεση όπου υπάρχει ανάγκη .

Καλούμε τις κυβερνήσεις σε συλλογική επένδυση σε πολιτικές προστασίας , διασφάλισης και προαγωγής της υγείας του πληθυσμού .

Η αλληλεξάρτηση της υγείας όλων μας οδηγεί περισσότερο από ποτέ στην ισότητα στην υγεία .


We address a petition for the immediate release of the patents of any drugs, test or vaccine against the Covid-19 pandemic, for free use by citizens as Global Public Goods.

Sign by leaving your e-mail and reinforce our message!
We will keep you informed for all the developments.

Covid-19 without patents .

Patent is the official recognition from the governments in charge that one specific invention is a legal or physical entity’s project, which also has the exclusive rights to exploit this invention.
The result is the concentration of economic profit in the hands of the one who has the exclusive rights, in order that the prices will be extremely high due to lack of competition.

We ask that there will be no patents at the prevention and therapy of the disease COVID-19.

Vaccines and medicines for the prevention and treatment of the virus covid-19 should be available for everyone and their intellectual property should be a public good. Thus, the collective benefit is being ensured and no one is being excluded from.

What do we want to achieve with this request.

We want to make sure that the tests, vaccines and treatment we need to respond to the pandemic of the new coronavirus are available to every human in the planet. This implies affordable prices and disposal at areas where there is a need.

We call upon the governments to the collective investments to policies of protection, ensurance and health promotion of the population.

The interdependence of everyone’s health leads us, now more than ever before to equality in the field of health.