1) Προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού ώστε να καλυφθούν τα κενά.
2) Αύξηση μισθών ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού (ώστε να καλυφθεί ο πληθωρισμός των τελευταίων 5 ετών) και αυτόματη αναπροσαρμογή κάθε έτος για να καλύπτει τον τρέχοντα πληθωρισμό.
3) Διευθέτηση ωραρίου ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού.