Ψηφιακή μετάβαση για όλους, ισότιμη, δημοκρατική, προσιτή, ασφαλής

Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας πιστεύει ότι η ψηφιακή μετάβαση δεν πρέπει να είναι υπόθεση των «λίγων κι εκλεκτών», αλλά να είναι δίκαιη, δημοκρατική, συμπεριληπτική και σε απόλυτη συμφωνία με τη συνταγματική αρχή της ισότητας των ευκαιριών. Επίσης, θα πρέπει να προσφέρει υψηλή προστιθέμενη αξία στη χώρα. Η Ελλάδα δεν έχει άλλα περιθώρια να παραμένει παρατηρητής των διεθνών εξελίξεων κι απλός καταναλωτής έτοιμων ψηφιακών τεχνολογιών, υπηρεσιών, εφαρμογών και λύσεων. Αντίθετα, πρέπει επιτέλους να δώσει έμπρακτα έμφαση στην ανάπτυξη του κλάδου της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να στηρίξει ενεργά την έρευνα και την καινοτομία σ’ αυτόν. Φυσικά, πάγια στόχευση πρέπει να είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνικής πλειοψηφίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα στο μέγιστο βαθμό τις ελευθερίες και την ιδιωτικότητα των πολιτών.

Για να εξυπηρετήσει αυτούς τους σκοπούς, η εθνική ψηφιακή πολιτική πρέπει να επιτυγχάνει τους εξής στόχους:

 • Το σχεδιασμό του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ψηφιακής μετάβασης ώστε να προάγεται η ενδυνάμωση της δημοκρατίας. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, απαιτείται η ψηφιακή πολιτική να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, τη δικαιοσύνη και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
 • Τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών που απευθύνονται στον πολίτη, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που αφορούν την Υγεία, την Πρόνοια, την Κοινωνική Ασφάλιση, αλλά και κάθε του συναλλαγή με το Δημόσιο
 • Τη δημιουργία ενός ισχυρού, στιβαρού και ασφαλούς δημόσιου ψηφιακού χώρου, με τις απαιτούμενες υποδομές, ώστε να προσφέρει τις ψηφιακές υπηρεσίες και τα ψηφιακά αγαθά που οφείλει ένα σοβαρό, ανεπτυγμένο κράτος να προσφέρει
 • Την ισόρροπη και ισότιμη ενίσχυση της οικονομίας με βάση τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης για να μπορέσουν οι εταιρείες και οι επαγγελματίες όλων των κλάδων να πραγματοποιήσουν το ψηφιακό άλμα, αλλά και για να ενισχυθεί και να μεγαλώσει ο του κλάδος της Πληροφορικής. Για το σκοπό αυτό, το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας δίνει έμφαση στην ενίσχυση της ανάπτυξης και εξέλιξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, με βασικό εργαλείο τη δημιουργία μίας ψηφιακής οικονομίας που θα βασίζεται στην ανοιχτότητα και τα κοινά (commons) και θα επιτρέπει την ανάπτυξη και των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες πάντα αποτελούσαν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, αλλά και κάθε οικονομίας που επιτρέπει την κοινωνική κινητικότητα.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι που αναφέρθηκαν πιο πάνω, το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας προωθεί την υλοποίηση των παρακάτω τομών και δράσεων:

Α. Δημόσιος Τομέας

 • Επανασχεδιασμός των διαδικασιών και διεργασιών του Δημόσιου Τομέα, ώστε η πραγματοποίηση και διεκπεραίωσή τους να μπορεί να γίνει ψηφιακά, αποφεύγοντας την παγίδα της διπλής διεκπεραίωσης (έγχαρτης και ψηφιακής)
 • Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με συνδυασμό προσλήψεων και σωστά οργανωμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και τακτικής-έκτακτης επανεκπαίδευσης για την απόκτηση ή/και τον εμπλουτισμό ψηφιακών δεξιοτήτων, σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
 • Θεσμική και οργανωτική υποστήριξη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της διαφάνειας στη λειτουργία του Δημοσίου, της λογοδοσίας και της συμμετοχής των πολιτών
 • Επέκταση κι ενίσχυση των ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών σε όλη την επικράτεια, χωρίς εξαιρέσεις
 • Προώθηση τομών για την προαγωγή της διαλειτουργικότητας, της διαφάνειας, της εξοικονόμησης πόρων, της λογοδοσίας και της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων:
 • Ενίσχυση του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης/ΓΓΠΣΔΔ και διασύνδεσή του με τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών
 • Έμπρακτη υιοθέτηση ανοιχτών προτύπων και τεχνολογιών και εφαρμογών ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοιχτού κώδικα (ΕΛΛΑΚ) σε όλο το Δημόσιο
 • Συγχώνευση των βασικών μητρώων του Δημοσίου
 • Αναβάθμιση της «Διαύγειας» ώστε να αποδίδει άμεσα πληροφορίες για τη ροή του χρήματος και να παρέχει χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για τις δαπάνες του Δημοσίου
 • Αναβάθμιση του OpenGov με ψηφιοποίηση, αυτοματοποίηση και απλοποίηση των διαδικασιών
 • Ενίσχυση του δικαιώματος πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα
 • Ενίσχυση των δημόσιων υποδομών ψηφιακής εκπαίδευσης, σύγχρονης και ασύγχρονης
 • Χάραξη εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού, η οποία θα προσφέρει, μεταξύ άλλων, ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε προγράμματα και πόρους ψηφιακής εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης
 • Ολοκλήρωση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΑΗΦΥ), με πλήρη πρόσβαση του πολίτη και με ισχυρούς μηχανισμούς υποστήριξης του δικαιώματός του στην ιδιωτικότητα, βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων
 • Πλήρης ψηφιοποίηση του δημόσιου συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, δραστική βελτίωση της ευχρηστίας των παρεχόμενων και σχεδιαζόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του και ολοκλήρωση της διασύνδεσης και διαλειτουργικότητάς του με τα υπόλοιπα μητρώα του Δημοσίου για επιτάχυνση των διαδικασιών, ειδικά σε ό,τι αφορά τη συνταξιοδότηση
 • Αποφασιστική αύξηση του προϋπολογισμού, ενίσχυση της στελέχωσης κι ενδυνάμωση των θεσμικών εγγυήσεων για την ανεξάρτητη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών που έχουν αρμοδιότητες σχετικές με τις επικοινωνίες και το διαδίκτυο και την προστασία της ιδιωτικότητας των πολιτών, δηλαδή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών

Β. Ιδιωτικός Τομέας

 • Αναγνώριση των ψηφιακών υπηρεσιών και των δικτυακών υποδομών ως δημόσιων αγαθών που είναι απαραίτητα για την άσκηση βασικών δικαιωμάτων των πολιτών
 • Ενίσχυση της προστασίας της ήδη κατοχυρωμένης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δικτυακής ουδετερότητας (net neutrality), δηλαδή της αρχής σύμφωνα με την οποία όλα τα δεδομένα που κινούνται και διαβιβάζονται στο διαδίκτυο χρήζουν ίσης μεταχείρισης, χωρίς να επιτρέπονται διακρίσεις βάσει προέλευσης, προορισμού ή τύπου των δεδομένων, χωρίς να επιτρέπεται να μπλοκάρονται ή να επιβραδύνονται συγκεκριμένα δεδομένα
 • Ενίσχυση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζει και την ισότιμη και καθολική πρόσβαση όλων των πολιτών κι επαγγελματιών σε ποιοτικές, σταθερές, αξιόπιστες δικτυακές κι επικοινωνιακές υποδομές
 • Συμπερίληψη και προτεραιοποίηση των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων στα ευρωπαϊκά αναπτυξιακά εργαλεία ψηφιακής μετάβασης στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Πρόσβαση των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού, με κίνητρα για την κατάρτιση-επανακατάρτιση του δυναμικού τους.

Οι Ανοιχτές Τεχνολογίες ως Πυλώνας της Ψηφιακής Πολιτικής του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας

Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας, αναγνωρίζοντας τον ευεργετικό ρόλο των Ανοιχτών Τεχνολογιών και του Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛΛΑΚ), αποδέχεται κι ενστερνίζεται πλήρως τις προτάσεις πολιτικής του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών και προτείνει, με βάση αυτές, το εξής πλαίσιο πολιτικής για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό. Στην ενότητα αυτή εξειδικεύουμε και τεκμηριώνουμε θέσεις και προτάσεις που αναπτύξαμε πιο πριν.

Οι Ανοιχτές Τεχνολογίες ως καταλύτης για την καινοτομία και την ψηφιακή κυριαρχία (digital sovereignty)[1]

Η υιοθέτηση Ανοιχτών Τεχνολογιών μετριάζει τον κίνδυνο εξάρτησης από μεμονωμένους προμηθευτές και μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την ψηφιακή κυριαρχία της χώρας μας. Επίσης, προάγει την καινοτομία, αξιοποιώντας τη δύναμη μιας παγκόσμιας κοινότητας προγραμματιστών, παρέχοντας συνεχή ροή φρέσκων ιδεών και στιβαρών λύσεων με ταχύτερη προσαρμοστικότητα στις αναδυόμενες τάσεις. Αγκαλιάζοντας τις Ανοιχτές Τεχνολογίες, η Ελλάδα μπορεί όχι απλά να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό αλλά και να τις διαμορφώνει ενεργά.

Οικονομική ευημερία μέσω των Ανοιχτών Τεχνολογιών[2]

Τα οικονομικά οφέλη των Ανοιχτών Τεχνολογιών είναι τεράστια και πολυδιάστατα. Πρώτα απ’ όλα, μειώνουν δραστικά το κόστος κτήσης εφαρμογών Πληροφορικής, καθώς και το μακροπρόθεσμο κόστος χρήσης και συντήρησης που συνδέεται με το ιδιόκτητο λογισμικό. Επιπλέον, αν η Πολιτεία προωθήσει συστηματικά τη δημιουργία σοβαρού και ισχυρού οικοσυστήματος τεχνολογιών ανοιχτού κώδικα, θα οικοδομήσει έναν ποικιλόμορφο και διεθνώς ανταγωνιστικό εγχώριο κλάδο εταιριών Πληροφορικής. Ένας τέτοιος κλάδος μπορεί να ωθήσει στη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, να τονώσει την επιχειρηματικότητα και να τοποθετήσει την Ελλάδα ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό στην ψηφιακή οικονομία. 

Ανοιχτές Τεχνολογίες, Ανοιχτή Διακυβέρνηση[3]

Οι Ανοιχτές Τεχνολογίες ευθυγραμμίζονται εξ ορισμού με τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της συμμετοχικής διακυβέρνησης. Κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο αξιοποιούν λογισμικό ανοικτού κώδικα για να προσφέρουν καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες και για να διευκολύνουν την πιο ενεργή συμμετοχή των πολιτών τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Αξιοποιώντας το λογισμικό ανοιχτού κώδικα, μπορούμε να βελτιώσουμε τη δημόσια εμπιστοσύνη στους θεσμούς και τελικά να αναβαθμίσουμε την ποιότητα της δημοκρατίας μας. 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η υιοθέτηση Ανοιχτών Τεχνολογιών δεν είναι απλά μια τεχνική απόφαση. Θα πρέπει πρωτίστως να αποτελέσει στρατηγική πολιτική επιλογή της Ελληνικής Πολιτείας για να διαμορφώσει συνθήκες ανεξαρτησίας για το ψηφιακό μέλλον της χώρας μας.

Ανοιχτές Τεχνολογίες, Επιστημονική Πρόοδος

Η ανοιχτή και ευχερής πρόσβαση των φοιτητών, μελετητών και ερευνητών στην έρευνα που έχει ήδη πραγματοποιηθεί διευκολύνει τη μελέτη της, την κατανόησή της και την επιστημονική πρόοδο μέσω της βελτίωσης κι εξέλιξης των έργων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Η επιστημονική έρευνα που υλοποιείται στα πανεπιστήμια δεν πρέπει να είναι αποκλειστική κλειστή ιδιοκτησία του εκάστοτε καθηγητή ή ερευνητή. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε με χρήματα των φορολογουμένων, δηλαδή με δημόσιο χρήμα, με σκοπό να εξυπηρετηθεί το κοινό συμφέρον. Ως εκ τούτου, ο πηγαίος κώδικας όλων των ερευνητικών έργων που παραμένει «κλειστός» πρέπει διά νόμου να ανοίξει και να γίνει κτήμα της επιστημονικής κοινότητας και των πολιτών που επιθυμούν να τον μελετήσουν, βελτιώσουν, διορθώσουν ή/και προσαρμόσουν στις ανάγκες τους και, φυσικά, να επωφεληθεί και το ίδιο το κράτος από αυτές τις βελτιώσεις, διορθώσεις κι επαυξήσεις.

Γι’ αυτούς τους λόγους, το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας υιοθετεί τις προτάσεις πολιτικής του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, επαυξάνει προσθέτοντας την απαίτηση για άνοιγμα των υλοποιηθέντων ερευνητικών έργων Πληροφορικής, και είναι πρόθυμο να συνεργαστεί με το επιστημονικό δυναμικό του Οργανισμού, την επιστημονική κοινότητα και την κοινότητα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών εν γένει στην κατεύθυνση της ανοιχτότητας, της συμμετοχικότητας, της διαφάνειας, της λογοδοσίας, του εκδημοκρατισμού και της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου.

1. Ολοκληρωμένο Θεσμικό Πλαίσιο για την υιοθέτηση Ανοιχτών Τεχνολογιών στο Δημόσιο

 • Νομική ρύθμιση για κατά προτεραιότητα χρήση ΕΛΛΑΚ. Ψήφιση νομοθεσίας που θα εισαγάγει:
 • Την υποχρεωτική χρήση ανοιχτών προτύπων δεδομένων (ODT, PDF/A κ.λπ.) στην επικοινωνία των πολιτών με το Δημόσιο και στην εσωτερική επικοινωνία των υπηρεσιών του Δημοσίου.
 • Την προτίμηση της χρήσης ανοικτών προτύπων και λογισμικού ανοιχτού κώδικα σε προμήθειες έργων Πληροφορικής του δημόσιου τομέα όταν αυτό προσφέρει την οικονομικά πιο συμφέρουσα λύση
 • Ρυθμίσεις για την αδειοδότηση έργων πληροφορικής (Δημόσιο Χρήμα-Δημόσιος Κώδικας) ώστε το λογισμικό που αναπτύσσεται για λογαριασμό της Κυβέρνησης και φορέων της δημόσιας διοίκησης να διέπεται από άδειες ΕΛΛΑΚ και να μπορεί να διαμοιράζεται ελεύθερα, να ελέγχεται και να βελτιώνεται.

2. Διοικητική Δομή Ανοιχτών Τεχνολογιών, Έρευνας και Καινοτομίας 

 • Σύσταση κεντρικής δομής στη Δημόσια Διοίκηση που θα είναι υπεύθυνη για την εποπτεία των δραστηριοτήτων για τις Ανοιχτές Τεχνολογίες, την Έρευνα και την Καινοτομία σε όλα τα επίπεδα διοίκησης. Οι αρμοδιότητές της θα περιλαμβάνουν: 
 • Την ανάπτυξη στρατηγικής για τις Ανοιχτές Τεχνολογίες και την Ανοιχτή Διακυβέρνηση
 • Τον καθορισμό κατευθυντήριων οδηγιών και προτύπων για τη χρήση ανοιχτού λογισμικού και ανοιχτής διακυβέρνησης δεδομένων
 • Το συντονισμό της προσαρμογής υπαρχόντων έργων ΕΛΛΑΚ και της εκπαίδευσης των τελικών χρηστών για την ομαλή κι απρόσκοπτη μετάβαση σε αντίστοιχες εφαρμογές, τεχνολογίες και πρότυπα.

3. Προώθηση επιχειρηματικών μοντέλων Ανοιχτών Τεχνολογιών για το μετασχηματισμό του ελληνικού κλάδου της Πληροφορικής

 • Προγράμματα επιχορήγησης: Αξιοποίηση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την καθιέρωση προγραμμάτων επιχορήγησης που χρηματοδοτούν την ανάπτυξη ανοιχτού κώδικα, ιδίως για έργα με σημαντικό δυνητικό δημόσιο όφελος
 • Προνομιακή μεταχείριση στις δημόσιες συμβάσεις: Καθιέρωση συστήματος προνομιακής μεταχείρισης στις δημόσιες συμβάσεις πληροφορικής για εταιρείες που χρησιμοποιούν ή συμβάλλουν σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα, δίνοντας έτσι κίνητρα για μοντέλα ανοιχτής επιχειρηματικότητας
 • Φορολογικά κίνητρα: Εφαρμογή φορολογικών ελαφρύνσεων για τις εταιρείες που συμβάλλουν ενεργά σε έργα ανοιχτού κώδικα ή χρησιμοποιούν λογισμικό ανοιχτού κώδικα στην καθημερινή τους λειτουργία, στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους
 • Θερμοκοιτίδες και επιταχυντές: Υποστήριξη της δημιουργίας σε Περιφέρειες και μεγάλους Δήμους θερμοκοιτίδων και επιταχυντών που επικεντρώνονται σε νεοσύστατες επιχειρήσεις ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοιχτού κώδικα και ανοιχτών τεχνολογιών, παρέχοντας καθοδήγηση και πόρους για την προώθηση της ανάπτυξης αυτών των εταιρειών.

4. Αναδρομικό άνοιγμα των έργων λογισμικού που αναπτύχθηκαν κατά το παρελθόν στα πλαίσια πανεπιστημιακής έρευνας

Δυστυχώς, πολλά έργα λογισμικού που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια πανεπιστημιακής έρευνας παραμένουν κλειστά, με αποτέλεσμα να τίθενται σοβαρότατα εμπόδια στην προσαρμογή τους σε νέες πλατφόρμες, στη μελέτη τους και στη βελτίωσή τους. Γι’ αυτό το λόγο, το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας, με βάση την αρχή «Δημόσιο Χρήμα-Δημόσιος Κώδικας», προτείνει το υποχρεωτικό άνοιγμα του πηγαίου κώδικα όλων αυτών των εφαρμογών που αναπτύχθηκαν κατά το παρελθόν στα πλαίσια πανεπιστημιακής έρευνας και παραμένουν κλειστές.

5. Ενσωμάτωση της Ασφάλειας και της Προστασίας Δεδομένων και Υποδομών στο σχεδιασμό κάθε διαδικασίας και συστήματος του Δημοσίου

Η ανάγκη για σοβαρή, εξ ορισμού (by Default) και από το στάδιο κιόλας του σχεδιασμού (by Design), προστασία των δεδομένων των πολιτών και του Δημοσίου είναι πιο αδήριτη από ποτέ. Τόσο οι «κλασικές» απειλές του ευκαιριακού ή οργανωμένου εγκλήματος, όσο και αυτές που προέρχονται από κρατικούς και παρακρατικούς παράγοντες[4], έχουν εξελιχθεί πέρα από κάθε φαντασία. Γύρω από τη διευκόλυνση τέτοιων εγκληματικών δράσεων έχει πλέον σχηματιστεί, ακόμα και με τις ευλογίες συγκεκριμένων κυβερνήσεων, μια εξαιρετικά υπολογίσιμη βιομηχανία. Οι συνέπειες της εγκληματικής αυτής δράσης μπορεί να είναι δραματικές κι εξόχως επικίνδυνες: από την απώλεια εξαιρετικά κρίσιμων δεδομένων ασθενών μέχρι τη διαρροή βιομηχανικών και κρατικών μυστικών κι από την έκθεση εκατομμυρίων πολιτών στον κίνδυνο τραπεζικής κ.α. απάτης μέχρι τη μαζική έκθεση σύσσωμου του πολιτικού κόσμου της χώρας μας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κίνδυνο εκβίασης, ακόμα και σε κίνδυνο για τη ζωή τους. Χωρίς υπερβολή, αυτού του είδους η εγκληματικότητα μπορεί να καταστρέψει την οικονομία της χώρας[5], την πολιτική της ζωή, ακόμα και το ίδιο της το πολίτευμα.

Δυστυχώς, η ως τώρα επίδοση της χώρας μας στην προστασία των ψηφιακών της υποδομών και στην προστασία των πολιτών, των δημοσιογράφων και του πολιτικού της προσωπικού από τέτοιου είδους εγκληματικές ομάδες είναι πολύ κακή, όπως έδειξε και το φιάσκο με την πολυδιαφημισμένη τράπεζα θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας[6]. Αυτό οφείλεται, βεβαίως, και στο γεγονός ότι η σχετική κουλτούρα και συνειδητοποίηση λάμπουν διά της απουσίας τους[7]. Δυστυχώς όμως, η πολιτική ζωή της χώρας μας στιγματίστηκε από το απαράδεκτο σκάνδαλο Predatorgate[8] που αποτελεί όνειδος για τον πολιτικό μας πολιτισμό.

Το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας προτείνει την εξής δέσμη μέτρων και παρεμβάσεων:

 • Ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών προστασίας, ασφάλειας και ανάκτησης δεδομένων εξ ορισμού και από τον σχεδιασμό (by Default and by Design) σε όλο το Δημόσιο, χωρίς εξαιρέσεις
 • Δραστική ενίσχυση του ρόλου και της ανεξαρτησίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ)
 • Προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων σε εθνικό κι ενωσιακό επίπεδο που θα ενισχύουν ακόμα περισσότερο τη λογοδοσία των επιχειρήσεων ως προς τη συλλογή, διακίνηση κι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω των προϊόντων τους[9] 
 • Άμεση αποδέσμευση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών από το Πρωθυπουργικό Γραφείο και πλήρης αποκομματικοποίησή της 
 • Θέσπιση αυστηρότατου νομικού πλαισίου που διέπει την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, με σοβαρές ρήτρες διαφάνειας και λογοδοσίας
 • Προώθηση σε ενωσιακό επίπεδο νομοθετικών μεταρρυθμίσεων που θα αυστηροποιούν πολύ περισσότερο τους όρους χρήσης κατασκοπευτικού λογισμικού και θα ενισχύουν την προστασία του Τύπου και της Κοινωνίας των Πολιτών
 • Προώθηση της ισχυρής κρυπτογράφησης στις επικοινωνίες και συναλλαγές, χωρίς εξαιρέσεις
 • Αξιοποίηση όλων των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δυνάμεων του Δημοσίου για την καλλιέργεια κουλτούρας προστασίας δεδομένων σε όλα τα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης
 • Δημιουργία ενιαίου, αξιόπιστου κρατικού φορέα έκδοσης κρυπτογραφικών ψηφιακών πιστοποιητικών ασφαλείας για ψηφιακή υπογραφή.
[1] Directorate-General for Communications Networks, C. and T. (European C., Blind, K., Pätsch, S., Muto, S., Böhm, M., Schubert, T., Grzegorzewska, P. and Katz, A. (2021). The impact of open source software and hardware on technological independence, competitiveness and innovation in the EU economy: final study report. [online] Publications Office of the European Union. LU: Publications Office of the European Union. Available at: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/29effe73-2c2c-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en – ‌Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2021) σχετικά με τον αντίκτυπο του ΕΛΛΑΚ και των Ανοιχτών Τεχνολογιών στην τεχνολογική ανεξαρτησία, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία στην οικονομία της Ε.Ε. που αναδεικνύει ότι συνεισφέρουν μεταξύ 65 και 95 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως στην οικονομία της ΕΕ. 

[2] The 2018 Open Source Jobs Report. (n.d.). Available at: https://training.linuxfoundation.org/wp-content/uploads/2022/05/OpenSourceJobsReport_2018_FINAL.pdf – Εκθέσεις του Linux Foundation για τις θέσεις εργασίας ανοικτού κώδικα, οι οποίες δείχνουν διαχρονικά ότι οι δεξιότητες ανοικτού κώδικα έχουν μεγάλη ζήτηση, με το 87% των διευθυντών προσλήψεων να αγωνίζονται να βρουν προσωπικό με δεξιότητες Ανοιχτών Τεχνολογιών, υποδεικνύοντας μια σημαντική αγορά εργασίας και οικονομικής ευκαιρίας 

[3] Στην εργαλειοθήκη της Open Government Partnership υπάρχουν δεκάδες εργαλεία Ανοιχτών Τεχνολογιών που εφαρμόζονται από κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο σε πρωτοβουλίες για τη Διαφάνεια, τη Συμμετοχή και τη Λογοδοσία: https://ogptoolbox.org/el/tools/?q=open%20source 

[4] Collings, C.M. and P. (2023). Internet Access Shouldn’t Be a Bargaining Chip In Geopolitical Battles. [online] Electronic Frontier Foundation. Available at: https://www.eff.org/deeplinks/2023/10/internet-access-shouldnt-be-bargaining-chip-geopolitical-battles

[5] Pestarino, C. (2023). 57% surge of cyberattacks in Europe flagged by DIGITAL SME report. [online] European DIGITAL SME Alliance. Available at: https://www.digitalsme.eu/57-surge-of-cyberattacks-in-europe-flagged-by-digital-sme-report/ 

[6] Libre. (2023). Ανάλυση ανατρέπει τα δεδομένα για την κατάρρευση της Τράπεζας Θεμάτων-Β. Ζωγράφος στο libre:Τα επίσημα στοιχεία δεν τεκμαίρουν καμία κυβερνοεπίθεση. [online] Available at: https://www.libre.gr/2023/06/03/analysi-anatrepei-ta-dedomena-gia-tin/ 

[7] heydata.eu. (n.d.). Data protection ranking in Europe. [online] Available at: https://heydata.eu/en/studies/europa-im-datenschutz-ranking-en 

[8] www.europarl.europa.eu. (n.d.). Texts adopted – Investigation of the use of Pegasus and equivalent surveillance spyware (Recommendation) – Thursday, 15 June 2023. [online] Available at: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0244_EN.html 

[9] Collings, P. (2023). Corporate Spy Tech and Inequality: 2023 Year in Review. [online] Electronic Frontier Foundation. Available at: https://www.eff.org/deeplinks/2023/12/corporate-spy-tech-and-inequality-2023-year-review