CC photo by freddiebrown

CC photo by Freddie Brown

Τις τελευταίες μέρες ήρθαν στο φως δημοσιεύματα του Τύπου σύμφωνα με τα οποία οι καταθέσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλων δημοσίων φορέων επενδύθηκαν στις 9 Μαρτίου του 2012 από την Τράπεζα της Ελλάδος σε Ομόλογα του Δημοσίου, στο 100% της αξίας τους (ενώ στην δευτερογενή αγορά άξιζαν 30%) και εν αγνοία των διοικήσεων τους.

Τα ομόλογα αυτά, αμέσως μετά, συμμετείχαν στο “κούρεμα” του PSI. Καθώς τα αποθεματικά χρησιμοποιούνται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των ιδρυμάτων, τα ιδρύματα αυτά αντιμετωπίζουν πλέον σημαντικό πρόβλημα στη λειτουργία τους.

Σε μια ευνομούμενη και δημοκρατική κοινωνία τέτοιες κινήσεις δεν γίνονται ποτέ στα κρυφά, ποτέ χωρίς την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, ούτε γίνονται την τελευταία στιγμή.

Όλοι καταλαβαίνουμε γιατί σ’ αυτήν τη χώρα τα πάντα “πρέπει” να γίνονται “στα κρυφά”.

Όλοι καταλαβαίνουμε ποιοι θέλουν τη Δικαιοσύνη ελεγχόμενη από τον εκάστοτε Υπουργό, ποιοι και γιατί θέλουν να δικάζονται με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής και να έχουν απέναντί τους, αντί για εισαγγελείς, τους βουλευτές του κόμματός τους.

Όλοι καταλαβαίνουμε γιατί ο κ. Βενιζέλος έχει προνοήσει και με το νόμο 4046/2012 έχει απαλλάξει προκαταβολικά τα στελέχη της ΤτΕ από κάθε ποινική, αστική και διοικητική ευθύνη για ότι κάνουν στο πλαίσιο του PSI (!) αφού η κίνηση αυτή έχει όλα τα στοιχεία μιας υπεξαίρεσης με μια ύπουλη πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης.

Πέραν από τις όποιες ποινικές ευθύνες προκύπτουν και τις οποίες αρμόδιες να ερευνήσουν είναι οι δικαστικές αρχές, το γεγονός αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την πολιτική απαίτηση του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας για την απόλυτη διασφάλιση της Διαφάνειας στη Δημόσια Διοίκηση και στην άσκηση της πολιτικής, σε όλα τα επίπεδα και βαθμούς διοίκησης του κράτους.

Ο περιορισμός της πρόσβασης στη γνώση, όμως, σε ένα μικρό κύκλο ατόμων, οργανισμών, κρατικών ή ιδιωτικών φορέων, οδηγεί αναπόφευκτα σε μια δομή όπου οι ελάχιστοι πληροφορημένοι έχουν όλη την ισχύ και απολαμβάνουν το δικαίωμα να λειτουργούν σε βάρος της κοινωνίας.

Η πλήρης, άμεση, ανοιχτή και ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στη δημόσια πληροφορία αποτελεί βασική αρχή του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας, την οποία είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε πράξη προς όφελος όλης της κοινωνίας. Μαζί με την παραδειγματική καταδίκη όσων μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας.


5 σχόλια

All One · Παρασκευή, 30 Μαρτίου, 2012 στο 19:45

Έχω μια ερώτηση σχετικά με το ότι “ο κ. Βενιζέλος […] με το νόμο 4046/2012 έχει απαλλάξει προκαταβολικά τα στελέχη της ΤτΕ από κάθε ποινική, αστική και διοικητική ευθύνη για ότι κάνουν στο πλαίσιο του PSI”. Το παραπάνω αναφέρεται ρητά σε κάποια διάταξη του νόμου; Ή προκύπτει από διάφορες διατάξεις; Θα μπορούσατε να μου την/τις υποδείξετε;

pp · Παρασκευή, 30 Μαρτίου, 2012 στο 23:36

ΤΟ ΦΕΚ:

http://www.et.gr/images/stories/eidika_themata/A_28_2012.pdf

Σελ 296, άρ3 παρ. 8, η “μη ευθύνη”

All One · Σάββατο, 31 Μαρτίου, 2012 στο 15:55

Ευχαριστώ πολύ.

Τελικά μας κυβερνάνε και επισήμως οι τραπεζίτες, οι οποίοι δεν έχουν και καμία ευθύνη!

b · Παρασκευή, 6 Απριλίου, 2012 στο 23:16

Είναι φοβερός νομοθέτης ο Βενιζέλος. Θα περάσει στην ιστορία σαν ο μεγαλύτερος απαταιώνας. Το αντάλαγμα ήταν να γίνει αρχηγός του ΜΠΑΤΣΟΚ.
Βοηθειά μας

Επένδυση, κούρεμα & υπεξαίρεση | σκαθάρι · Πέμπτη, 29 Μαρτίου, 2012 στο 22:52

[…] κάλυψηλειτουργικών αναγκών τωνιδρυμάτων,τα ιδρύματααυτάαντιμετωπίζου νπλέονσημαντικό πρόβλημα στηλειτουργίατους. Σε μιαευνομούμενηκαιδημοκρατ ικήκοινωνίατέτοιεςκινήσει ςδενγίνονταιποτέ στακρυφά, ποτέχωρίς τηνενημέρωσητωνενδιαφερομ ένων,ούτεγίνονται τηντελευταίαστιγμή. Όλοικαταλαβαίνουμεγιατί σ’αυτήν τη χώρατα πάντα«πρέπει» ναγίνονται«στακρυφά». Όλοικαταλαβαίνουμεποιοιθέ λουν τηΔικαιοσύνηελεγχόμενηαπό τονεκάστοτεΥπουργό, ποιοι καιγιατίθέλουν ναδικάζονταιμεδιαφορετικέ ςπροθεσμίες παραγραφήςκαι ναέχουναπέναντίτους, αντίγιαεισαγγελείς,τους βουλευτέςτουκόμματόςτους. Όλοικαταλαβαίνουμεγιατί ο κ.Βενιζέλοςέχειπρονοήσεικ� �ι με το νόμο 4046/2012 έχειαπαλλάξειπροκαταβολικ άτα στελέχητης ΤτΕ απόκάθεποινική,αστική καιδιοικητικήευθύνη για ότικάνουν στοπλαίσιοτου PSI (!) αφούη κίνηση αυτήέχει όλα τα στοιχείαμιαςυπεξαίρεσηςμε μιαύπουληπρωτοβουλίατηςελ ληνικής κυβέρνησης. Πέραν από τιςόποιεςποινικέςευθύνεςπ ροκύπτουνκαι τιςοποίες αρμόδιες ναερευνήσουνείναι οιδικαστικέςαρχές, τογεγονόςαυτό έρχεται ναεπιβεβαιώσειμε τον πιοξεκάθαροτρόπο τηνπολιτικήαπαίτηση τουΚόμματοςΠειρατώνΕλλάδα ςγια τηναπόλυτηδιασφάλισητηςΔιαφάνειαςστη ΔημόσιαΔιοίκησηκαι στηνάσκηση τηςπολιτικής,σε όλα ταεπίπεδακαιβαθμούςδιοίκη σηςτουκράτους. Οπεριορισμόςτηςπρόσβασηςσ τη γνώση,όμως, σε έναμικρό κύκλο ατόμων,οργανισμών,κρατικών ήιδιωτικώνφορέων,οδηγείαν� �πόφευκτασε μια δομήόπου οιελάχιστοιπληροφορημένοι έχουν όλη τηνισχύ και απολαμβάνουντοδικαίωμα ναλειτουργούνσε βάροςτηςκοινωνίας. Η πλήρης,άμεση,ανοιχτή καιελεύθερηπρόσβασητων πολιτώνστηδημόσιαπληροφορίααποτελείβασική αρχήτου ΚόμματοςΠειρατώνΕλλάδας,την οποίαείμαστεαποφασισμένοι να κάνουμεπράξη προςόφελοςόλης τηςκοινωνίας.Μαζί με τηνπαραδειγματικήκαταδίκηόσων μαςκοροϊδεύουνμπροστά σταμάτια μας. Από τοhttps://www.pirateparty.gr/2012/03/apothematik/ […]

Αφήστε μια απάντηση

Σύμβολο κράτησης θέσης avatar

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *