The Uppsala Declaration / Η Διακήρυξη της Ουψάλα

European Pirate Platform 2009Πρόγραμμα Ευρωπαίων Πειρατών 2009

. (Μετάφραση/απόδοση στα ελληνικά)
The Uppsala Declaration Η Διακήρυξη της Ουψάλα
or ή
European Pirate Parties Declaration of a basic platform for the European Parliamentary Election of 2009 Μια Διακήρυξη της βασικής πλατφόρμας για τις Ευρωπαϊκές Κοινοβουλευτικές Εκλογές του 2009 των Ευρωπαϊκών Πειρατικών Κομμάτων
Policy Πολιτική
Copyright Πνευματικά Δικαιώματα
Copyright is well out of touch with today’s cultural landscape. It has evolved into an obstacle to creativity, particularly grass roots creativity. We need at least these changes to copyright law: Τα πνευματικά δικαιώματα είναι εντελώς αποκομμένα από το πολιτισμικό τοπίο. Έχουν εξελιχθεί σε ένα εμπόδιο για την δημιουργικότητα, ιδιαίτερα για την δημιουργικότητα των απλών ανθρώπων. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον αυτές τις αλλαγές στην νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων:
Copyright is commercial Τα πνευματικά δικαιώματα είναι εμπορικά
Copyright only regulates commercial activity. (Local law usually defines ”commercial activity” in sufficient detail.) Non-commercial activity is never regulated by copyright law. Τα πνευματικά δικαιώματα υφίστανται μόνο για εμπορική χρήση. (Η εκάστοτε τοπική νομοθεσία συνήθως ορίζει επαρκώς την “εμπορική χρήση”.) Η μη εμπορική χρήση δεν ρυθμίζεται ποτέ από την νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Sharply reduced monopoly term Δραστικά μειωμένη διάρκεια μονοπωλίου
Copyright is a limited commercial monopoly that expires well within one generation. The exact term is left to the local pirate party. Τα πνευματικά δικαιώματα είναι ένα περιοριστικό εμπορικό μονοπώλιο, το οποίο πρέπει να λήγει σαφώς εντός της χρονικής περιόδου μιας γενιάς. Η ακριβής διάρκεια επαφίεται στην κρίση των τοπικών πειρατικών κομμάτων.
No media or hardware levies Καμία φορολόγηση υλικού και μέσων αποθήκευσης
No levies to compensate for copying should be permitted – but we allow for government scholarships or similar, which are not compensation. This way, it’s obviously unilateral, and the copyright lobby doesn’t have the implied right to accept or reject. Δεν πρέπει να επιτρέπεται καμία φορολόγηση για την αντιγραφή -αλλά αφήνουμε περιθώριο στις περιπτώσεις κρατικών υποτροφιών ή παρόμοιων πρωτοβουλιών, οι οποίες δεν θεωρούνται αμοιβές. Έτσι είναι προφανώς μονομερής (η επιλογή της χρηματικής ανταμοιβής) και το λόμπι των πνευματικών δικαιωμάτων δεν έχει το υπονοούμενο δικαίωμα να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει (να αμειφθεί ή όχι).
Parliament writes copyright law, not the lobby Το κοινοβούλιο γράφει την νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων – όχι τα λόμπι
Technical measures that prevent consumers from using culture in ways permitted by law, so-called DRM technologies, are outlawed. Τεχνικά μέσα που απαγορεύουν στους καταναλωτές να χρησιμοποιούν πολιτισμικά έργα με νόμιμο τρόπο, δηλαδή η αποκαλούμενη τεχνολογία DRM, είναι παράνομα.
Derivative works always permitted Παράγωγα έργα πάντα επιτρέπονται
Instead of having derivative works normally prohibited except in quite fuzzy fair use exceptions, under our copyright, derivative works are always permitted (not covered by the original copyright), with exceptions to this very specifically enumerated in law with minimal room for interpretation (like ”direct translations of a book”). Αντί να απαγορεύονται εκ προοιμίου τα παράγωγα έργα, πέραν μερικών ασαφών περιπτώσεων δίκαιης χρήσης, με τα δικά μας πνευματικά δικαιώματα, τα παράγωγα έργα επιτρέπονται προκαταβολικά (αυτό δεν καλύπτεται από την αρχική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων), με εξαιρέσεις που αναφέρονται στον νόμο ξεκάθαρα μια προς μια, με ελάχιστο περιθώριο ερμηνείας (πχ. απευθείας μεταφράσεις βιβλίου).
Patents Πατέντες
The patent system of today has lost touch with its original intentions, and has developed into something that is harmful to innovation and economic progress in many areas. Το σημερινό σύστημα των πατεντών έχει χάσει κάθε επαφή με τον αρχικό του σκοπό, και έχει εξελιχθεί σε κάτι που είναι επιβλαβές για την καινοτομία και την οικονομική πρόοδο σε πολλούς τομείς.
Pharmaceutical patents raise many ethical concerns, not least in relation to people in developing countries. They are also a driving force behind increasing costs for publicly funded health care systems in the member states. Πατέντες σε φάρμακα εγείρουν πολλούς ηθικούς προβληματισμούς, κυρίως σε σχέση με την επίδραση τους στους κατοίκους αναπτυσσόμενων χωρών. Είναι επίσης η κινητήρια δύναμη πίσω από τα συνεχώς αυξανόμενα κόστη των δημοσίων συστημάτων υγείας στα κράτη-μέλη.
We demand an initiative for a European study on the economic impact of pharmaceutical patents, compared to other possible systems for financing drug research, and on alternatives to the current system. Απαιτούμε μία πρωτοβουλία για μία έρευνα σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο, για τον οικονομικό αντίκτυπο των φαρμακευτικών πατεντών, συγκριτικά με άλλα πιθανά συστήματα για την χρηματοδότηση της φαρμακευτικής έρευνας και για εναλλακτικές του σημερινού συστήματος.
Patents on life (including patents on seeds and on genes) and software patents should not be allowed. Οι πατέντες σε ζώντες οργανισμούς (συμπεριλαμβανομένων και πατεντών σε σπόρους και γονίδια) και οι πατέντες λογισμικού δεν πρέπει να επιτρέπονται.
Civil Rights Ατομικά και Πολιτικά δικαιώματα
EU and its member states should adhere to the highest standards of democracy. Therefore such principles as transparent government, speedy and fair trial and freedom of speech should always be respected. In this day and age it is crucial to preserve the legal protection of citizens from arbitrary exercise of authority. The EU has an important role to play in shining a light on violations against civil rights in member states. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει να τηρούν τις υψηλότερες δημοκρατικές προδιαγραφές. Κατά συνέπεια αρχές όπως η διαφάνεια στην διακυβέρνηση, το δικαίωμα σε μια γρήγορη και δίκαιη δίκη και η ελευθερία του λόγου θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα. Την σημερινή εποχή είναι ζωτικής σημασίας η διατήρηση της νομικής προστασίας των πολιτών από την αυθαίρετη άσκηση εξουσίας. Η Ε.Ε. οφείλει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην διαλεύκανση των παραβιάσεων των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων στα κράτη – μέλη.
A democratic society needs a transparent state and non-transparent citizens. The citizens should be able to freely gather to formulate and express their opinions without fear of government surveillance. To expand this to an information society the right to anonymity in communication must be expanded. Therefore the secrecy of correspondence should encompass all digital communication. Μια δημοκρατική κοινωνία χρειάζεται διαφανές κράτος και αδιαφανείς πολίτες. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να συναθροίζονται να διατυπώνουν και να εκφράζουν τις απόψεις τους χωρίς τον φόβο της κρατικής παρακολούθησης. Επεκτείνοντας αυτήν την έννοια σε μια κοινωνία της πληροφορίας το δικαίωμα στην ανωνυμία στις επικοινωνίες πρέπει να επεκταθεί. Κατά συνέπεια το απόρρητο της αλληλογραφίας πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλη την ψηφιακή επικοινωνία.
Votes Strategy Εκλογική Στρατηγική
It is the collective consensus of the gathered European Leaders that with the scarce resources of a new founded contender party, those resources must be focused on a well identified front bowling pin. Statistical data states that election participation has been on a continual down slope for the past decade and a half for first-time voters, while at the same time, the core support for our issues are in the 18-30 age range. This data is supported by membership demographics. Οι Ευρωπαίοι Αρχηγοί, συμφωνούν συλλογικά πως με τους ελάχιστους πόρους που διαθέτει ένα νεοϊδρυθέν κόμμα για να διεκδικήσει ψήφους, αυτοί οι πόροι πρέπει να εστιάσουν σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό. Στατιστικά δεδομένα υποδεικνύουν πως η εκλογική συμμετοχή των νέων ψηφοφόρων παρουσιάζει καθοδική πορεία την τελευταία δεκαπενταετία ενώ ταυτόχρονα ο πυρήνας των υποστηρικτών του προγράμματος μας είναι μεταξύ 18 και 30 ετών. Τα δεδομένα αυτά υποστηρίζονται από τα στατιστικά των μελών μας.
Therefore, the identified key catalyst target group is university students. Previous experience from elections where Pirate Parties have participated show that we are unusually strong at technical universities; up to ten times the national average. We need to broaden this scope to all universities. Universities are ideal in that they are a concentrated recruiting ground with people who are generally passionate about what they take part in. Κατά συνέπεια η δημογραφική κατηγορία – καταλύτης που προσδιορίστηκε είναι οι φοιτητές. Προηγούμενες εμπειρίες από εκλογές στις οποίες συμμετείχαν Πειρατικά Κόμματα έδειξαν πως είμαστε ιδιαιτέρως ισχυροί στα τεχνικά πανεπιστήμια, μέχρι δέκα φορές πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. Πρέπει να διευρύνουμε αυτό το πεδίο δράσης σε όλα τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια είναι ιδανικά καθώς αποτελούν ένα συγκεντρωμένο πεδίο στρατολόγησης ανθρώπων που γενικά παθιάζονται με τις δράσεις στις οποίες συμμετέχουν.
Using Sweden as a template for numbers, assuming that these numbers are similar across other European countries with Pirate Parties, there are 300k university students. 100k votes are needed to get into the European Parliament. This means that we would need 33% of the votes of the university students, which is not a realistic number. Therefore, we must regard universities all across Europe as a recruiting ground for activists and ambassadors, who recruit voters in their turn. For example, there are another 125k 18-year-olds not yet in university, but who usually have friends there. There are friends, relatives, and social circles. Χρησιμοποιώντας την Σουηδία ως υπόδειγμα για τους αριθμούς, και υποθέτοντας πως αυτοί οι αριθμοί είναι παρόμοιοι σε κάθε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες με πειρατικά κόμματα, υπάρχουν 300 χιλιάδες φοιτητές. 100 χιλιάδες ψήφοι χρειάζονται για να μπεις στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό σημαίνει πως θα χρειαζόμασταν το 33% των φοιτητικών ψήφων, που δεν είναι ρεαλιστικό. Κατά συνέπεια πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη ως πεδία στρατολόγησης ακτιβιστών και πρέσβεων που με την σειρά τους θα στρατολογήσουν ψηφοφόρους. Για παράδειγμα υπάρχουν ακόμη 125 χιλιάδες δεκαοχτάχρονοι που δεν έχουν γραφτεί στο πανεπιστήμιο αλλά που συνήθως έχουν φίλους εκεί. Είναι φίλοι, συγγενείς και κοινωνικές επαφές.
In other words, the key is to supply political passion about the issues to young people who would otherwise typically not vote at all, and encourage them to become recruiting ambassadors in their turn. There is no identified difference here between different political issues of ours. Με άλλα λόγια το κλειδί είναι να εμφυσήσουμε πολιτικό πάθος για τα θέματα που μας απασχολούν σε νέους ανθρώπους που ειδάλλως δεν θα ψήφιζαν καθόλου και να τους ενθαρρύνουμε να γίνουν με την σειρά τους στρατολογητές. Δεν παρουσιάζεται σύγκρουση μεταξύ των δικών μας διαφορετικών πολιτικών θέσεων.
To accomplish this, we need to supply these ambassadors with confidence, rhetoric and, where possible, political material to distribute in turn. This is a logistical challenge that needs to be met by each individual European Pirate Party. Για να το επιτύχουμε πρέπει να παράσχουμε στους πρεσβευτές μας αυτοπεποίθηση, ρητορική, και ει δυνατόν πολιτικό υλικό για να διανείμουν με τη σειρά τους. Αυτή είναι μια υλικοτεχνική (πρακτική) πρόκληση που θα πρέπει να αντιμετωπίσει κάθε Ευρωπαϊκό Πειρατικό Κόμμα.
EP Strategy Στρατηγική στο Ευρωκοινοβούλιο
In the European Parliament, it is the party groups that are the key to getting influence. Once elected, we will discuss with the groups that could be of interest, to determine which group is closest to us, and join that group. Στο Ευρωκοινοβούλιο, κλειδί για την απόκτηση επιρροής είναι οι κομματικές ομάδες. Μόλις εκλεγούμε θα συζητήσουμε για τις ομάδες που θα μπορούσαν να μας ενδιαφέρουν, για να εξακριβώσουμε ποια ομάδα είναι πιο κοντινή σε εμάς και να ενσωματωθούμε σε αυτή.
Inside the group, we will do our utmost to persuade the other members of the group to join our position on the issues that fall within our political platform. In return, we´ll listen to the advice of the group on all other issues, and vote with the group unless we have some strong reasons not to. Στο εσωτερικό της ομάδας θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν να πείσουμε τα υπόλοιπα μέλη για τα θέματα που εμπίπτουν στις πολιτικές μας θέσεις. Ως ανταπόδοση θα ακούσουμε τις συμβουλές της ομάδας σε όλα τα υπόλοιπα θέματα και θα ψηφίσουμε μαζί της, εκτός και αν έχουμε σοβαρούς λόγους για να μην το κάνουμε.
When we are approached by lobbyists and other parties on issues that are outside the Pirate platform, we will refer them to the relevant person in the group and encourage them to make their case to him. This will allow us to focus on the issues that we really care about. Όταν θα μας πλησιάσουν λομπίστες και άλλα πρόσωπα σε θέματα που δεν άπτονται της Πειρατικής θεματολογίας θα τους παραπέμπουμε στον αντίστοιχο υπεύθυνο της ομάδας και θα τους προτρέπουμε να αναπτύξουν την πρότασή τους σε αυτόν. Αυτό θα μας επιτρέψει να συγκεντρωθούμε στα θέματα που πραγματικά μας ενδιαφέρουν.
The decision making process in the EU is very complex, and in order to keep on top of what is happening we will need the support of the internet community. The Pirate movement is a grass roots movement that builds on the involvement of many activists working together using modern information technology. This way of working will be a strength that we can use to our benefit once elected. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ε.Ε. είναι πραγματικά πολύπλοκη, και για να καταφέρουμε να την παρακολουθήσουμε αποτελεσματικά θα χρειαστούμε την βοήθεια της κοινότητας του Internet. Το Πειρατικό κίνημα είναι ένα κίνημα λαϊκής βάσης το οποίο χτίζεται με την συμμετοχή πολλών ακτιβιστών που εργάζονται μαζί χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής. Αυτός ο τρόπος δράσης είναι ένα δυνατό σημείο που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε προς το συμφέρον μας, όταν εκλεγούμε.
While working with different issues in the EU, we will keep in mind the principles that we think should be the guiding stars of the EU itself: Παράλληλα με την εργασία μας σε διάφορα θέματα στην Ε.Ε, θα πρέπει να έχουνε υπόψη τις αρχές που νομίζουμε πως θα έπρεπε να διέπουν την ίδια την Ε.Ε.:
Subsidiarity Αρχή της επικουρικότητας
Decisions should be taken as close to the citizens as possible. The EU should only handle issues that cannot be handled by the individual member states themselves. Οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται όσο γίνεται πιο κοντά στους πολίτες. Η Ε.Ε θα πρέπει να χειρίζεται μόνο θέματα τα οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν τα μεμονωμένα κράτη μέλη.
Transparency Διαφάνεια
The decision making process in the EU today works in a way that makes it very difficult for both media and ordinary citizens to follow what is happening and take part in the debate. This has to be improved. We need to work towards more transparency and openness. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ε.Ε σήμερα λειτουργεί με τέτοιον τρόπο που καθιστά δύσκολη την παρακολούθηση των τεκταινομένων και την συμμετοχή στον διάλογο τόσο για τα ΜΜΕ όσο και για τους απλούς πολίτες. Αυτό πρέπει να βελτιωθεί. Πρέπει να εργαστούμε για περισσότερη διαφάνεια και ανοικτότητα.
Accountability Αρχή της λογοδοσίας
The European Parliament is the only institution in Brussels that is directly elected by the voters. The role of parliament should be strengthened, so that power is moved out of the back rooms and into the open. Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο είναι ο μοναδικός θεσμός στις Βρυξέλλες που εκλέγεται απευθείας από τους ψηφοφόρους. Ο ρόλος του κοινοβουλίου πρέπει να ενδυναμωθεί, ώστε η εξουσία να μετακινηθεί από δωμάτια κεκλεισμένων των θυρών, έξω στα ανοικτά.

 

0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Σύμβολο κράτησης θέσης avatar

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *