ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ  
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ -10,365.90
ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 5,876.73
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ -4,489.17