Πλαίσιο αρμοδιοτήτων των μελών της ΔΕ

Από Κόμμα Πειρατών Ελλάδας wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Συντονιστής Τύπου, Επικοινωνίας και Social Media

Είναι υποχρεωτικά μέλος της Ομάδας Επικοινωνίας με ρόλο τουλάχιστον παρατηρητή και διαμεσολαβητή ανάμεσα στην Ομάδα Επικοινωνίας και τη Δ.Ε.

Ενημερώνει τη Δ.Ε. για τη λειτουργία, τις δραστηριότητες και τυχόν προβλήματα της Ομάδας Επικοινωνίας.

Καταρτεί και έχει στη διάθεση του κατάλογο με τα ονόματα όλων των διαχειριστών των social media, των διαχειριστών της κεντρικής ή και άλλων ιστοσελίδων ελεγχόμενων από το Κόμμα.

Προωθεί στην Ομάδα Επικοινωνίας οποιοδήποτε email λαμβάνει η Δ.Ε. και άπτεται των αρμοδιοτήτων της Ομάδας Επικοινωνίας.

Προωθεί στην Ομάδα Επικοινωνίας Δελτία Τύπου και ανακοινώσεις τα οποία τα οποία έχουν συνταχθεί από τη Δ.Ε.

Ενημερώνει την Ομάδα Επικοινωνίας για τη προώθηση δράσεων και δραστηριοτήτων του κόμματος οι οποίες πρέπει να γνωστοποιούνται προς τα έξω.

Συντονιστής Πολιτικού Προγράμματος

Παρακολουθεί και αν χρειάζεται συντονίζει οποιαδήποτε εργασία σχετική με Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος.

Προτρέπει και βοηθά τα μέλη να δημιουργήσουν ομάδες εργασίας (επιτροπών) με σκοπό τη σύνταξη Πολιτικών θέσεων και Προγράμματος.

Προωθεί τις πολιτικές θέσεις που καταρτίζει το Σώμα των Μελών στην Ομάδα ΙΤ ώστε να αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του Κόμματος.

Ενημερώνει την Ομάδα Επικοινωνίας για οποιεσδήποτε αλλαγές ή προσθήκες στις πολιτικές θέσεις του Κόμματος.

Συντονιστής διαχείρισης μητρώου Μελών και Οικονομικών

Συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Οικονομικών.

Ενημερώνεται για την οικονομική κατάσταση του κόμματος και τη μεταφέρει στη Δ.Ε.

Ενημερώνεται για νέες εγγραφές και για τις συνδρομές των μελών ώστε να διατηρείται ενημερωμένη η λίστα με τα μέλη του Κόμματος.

Προωθεί στην Ομάδα ΙΤ οποιεσδήποτε αλλαγές αφορούν τα μέλη ώστε να δίνονται ή να αφαιρούνται τα αντίστοιχα δικαιώματα από τις πλατφόρμες του Κόμματος.

Συντονιστής Υποδομών

Είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία των ψηφιακών υποδομών.

Είναι μέλος της Ομάδας ΙΤ με τουλάχιστον ρόλο παρατηρητή.

Επιβλέπει και συνεργάζεται με την ομάδα ΙΤ.

Αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ της Ομάδας ΙΤ και της Δ.Ε.

Συντονιστής Διεθνών Σχέσεων

Συνεργάζεται στενά με τον International Coordinator (αν υπάρχει).

Παρακολουθεί τις διεθνείς λίστες και την αντίστοιχη κατηγορία στο φόρουμ του Κόμματος

Ενημερώνει τη Δ.Ε. και το Σώμα των Μελών για τη διεθνή δραστηριότητα.

Συντονίζει τις εργασίες που αφορούν τις Διεθνής σχέσεις του κόμματος (π.χ. μεταφράσεις, ψηφοφορίες)

Προωθεί στην Ομάδα Επικοινωνίας οποιοδήποτε θέμα πρέπει να επικοινωνηθεί προς τρίτους.

Συντονιστής Δράσεων

Είναι υπεύθυνος για τις AFK δράσεις του κόμματος και συνεργάζεται με τον συντονιστή της Λαγουδέρας.

Ενημερώνει τη Δ.Ε. και το Σώμα των Μελών.

Προτρέπει και βοηθά τα μέλη να δημιουργήσουν σχετικές ομάδες εργασίας.

Είναι ο διαμεσολαβητής ανάμεσα στα τοπικά/περιφερειακά γραφεία και τη Δ.Ε.

Ενημερώνει την Ομάδα Επικοινωνίας όταν χρειάζεται να προωθηθούν δράσεις προς τρίτους.

Συντονιστής Σχέσεων

Είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία του Κόμματος με τρίτους οργανισμούς, πολιτικούς ή άλλους.

Ενημερώνει τη Δ.Ε. το ΣτΜ και την Ομάδα Επικοινωνίας.

Παρακολουθεί τις δραστηριότητες τρίτων οργανισμών και συντονίζει οποιαδήποτε κοινή δράση με αυτούς ή συμμετοχή του Κόμματος σε δράσεις αυτών.

Γραμματέας

Είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία της Δ.Ε.

Συμμετέχει με ρόλο παρατηρητή σε όλες τις Ομάδες του κόμματος ώστε να φροντίζει για τη ροή της πληροφορίας σε περίπτωση κωλύματος κάποιου από τους ανωτέρω.

Καταρτεί λίστα με όλες τις αποφάσεις του Σώματος των Μελών και της Δ.Ε. και τις προωθεί στα αρμόδια όργανα ή ομάδες.

Παρακολουθεί την εξέλιξη της εφαρμογής των αποφάσεων και ενημερώνει τη Δ.Ε. και το ΣτΜ

Λαμβάνει από τα υπόλοιπα μέλη της Δ.Ε. προτάσεις για τα θέματα των συνεδριάσεων της Δ.Ε. και συντονίζει οποιαδήποτε προεργασία πριν τη συνεδρίαση.

Είναι υπεύθυνος για τη τήρηση των πρακτικών των Συνεδριάσεων της Δ.Ε.


Οι αρμοδιότητες θα επιμεριστούν στα μέλη της ΔΕ μετά από σχετική εσωτερική διαβούλευση.

Το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των μελών της ΔΕ, όπως παραπάνω αναπτύχθηκε, παρουσιάστηκε στην 1η Συνεδρίαση της ΔΕ για το 2014 και καταχωρήθηκε στα πρακτικά ως A/A 140/2014 Αρμοδιότητες μελών της Δ.Ε.