Κοινό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Από Κόμμα Πειρατών Ελλάδας wiki
Αναθεώρηση της 07:43, 16 Ιουνίου 2014 υπό τον Petros (Συζήτηση | συνεισφορές)

(διαφορά) ←Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεώτερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Περιεχόμενα


COMMON EUROPEAN PROGRAMM / PPEU


ΚOINO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΚΠΕΕ

1) Preamble

1) Εισαγωγή[επεξεργασία]

Today’s European Union as a supranational institution is a project of its member states rather than of its citizens. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, ως ένας υπερεθνικός θεσμός, αντικατοπτρίζει περισσότερο τα κράτη μέλη της παρά τους πολίτες της.
PIRATES believe that Europe should be organised in the common interest of all European citizens, as well as the interests of member states. Οι ΠΕΙΡΑΤΕΣ πιστεύουμε ότι η Ευρώπη θα έπρεπε να είναι οργανωμένη με βάση τόσο το κοινό συμφέρον όλων των Ευρωπαίων πολιτών, όσο και των συμφερόντων των κρατών-μελών της.
PIRATES in the European Union have adopted this election programme and strive together to make our vision for the Union a reality. Οι ΠΕΙΡΑΤΕΣ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε υιοθετήσει αυτό το εκλογικό πρόγραμμα και εργαζόμαστε όλοι για να κάνουμε το όραμά μας για την Ένωση, πραγματικότητα.
The democratic deficit within the European Union has existed since its formation and has not been sufficiently addressed in the course of the integration process. Το έλλειμμα δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση υφίσταται από τη στιγμή της ίδρυσης της και δεν έχει διευθετηθεί/αντιμετωπιστεί επαρκώς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της ενοποίησης.
An important goal of all PIRATES is to build a solid democratic foundation for the Union. In order to achieve that goal it is crucial to ensure that political processes are more citizen friendly. Together we must encourage the development of a common European space for culture, politics and society, and protect the existing rich and diverse cultures that exist within the Union. Ένας σημαντικός στόχος των Πειρατών είναι να χτίσουμε μία ισχυρή δημοκρατική βάση για την Ένωση. Για να πετύχουμε το στόχο αυτό, είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί πως οι πολιτικές διαδικασίες θα είναι πιο φιλικές προς τον πολίτη. Μαζί θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη ενός κοινού Ευρωπαϊκού χώρου για τον πολιτισμό, την πολιτική και την κοινωνία και να προστατέψουμε τους υπάρχοντες πλούσιους και ποικιλόμορφους πολιτισμούς που υπάρχουν εντός της Ένωσης.
The EU must live up to its own principles on subsidiarity. Decisions should not be taken at an EU level if they can be better resolved on a national, regional or local level. Equal and easy access to communication and an informed citizenry are basic requirements in legitimate democratic decision making. Political decisions at the European level need to be preceded by Europe-wide debate and allow for the adequate participation of all. Η ΕΕ πρέπει να ανταποκριθεί στις ίδιες τις αρχές για την επικουρικότητα. Δε θα πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, αν αυτές μπορούν να επιλυθούν καλύτερα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Η ίση και εύκολη πρόσβαση στην επικοινωνία και ένα ενημερωμένο σύνολο πολιτών είναι οι βασικές προϋποθέσεις για μία νόμιμη δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Προ των πολιτικών αποφάσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να προηγείται ευρύς διάλογος με την επαρκή συμμετοχή όλων.
PIRATES strongly believe that all people have the right to fair and equal treatment. It is essential that society respect the rights of minorities. We will stand against discrimination of any kind and oppose movements that act against Human Rights. Οι ΠΕΙΡΑΤΕΣ πιστεύουμε ακράδαντα ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα σε δίκαιη και ίση μεταχείριση. Είναι ουσιαστικό για την κοινωνία να σέβεται τα δικαιώματα μειονοτήτων. Θα σταθούμε απέναντι σε κάθε διάκριση και απέναντι σε κάθε κίνηση ενάντια στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
The Internet as a medium of communication offers tremendous opportunities for political development, overcoming top-down, one-way communication. PIRATES will therefore defend the freedom of the Internet with fierce determination at the European level as well as on the global scale. Το διαδίκτυο, ως μέσο επικοινωνίας, προσφέρει πολλές ευκαιρίες για πολιτική ανάπτυξη, υπερνικώντας την ιεραρχική, μονόπλευρη επικοινωνία. Οι ΠΕΙΡΑΤΕΣ λοιπόν θα υπερασπιστούμε την ελευθερία του διαδικτύου με έντονη αποφασιστικότητα, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως και σε παγκόσμια κλίμακα.

2) Citizen Participation and Open Government

2) Συμμετοχή Πολιτών και Ανοιχτή Διακυβέρνηση[επεξεργασία]

2.1) Democracy Add-On for Europe

2.1) Επέκταση της Δημοκρατίας για την Ευρώπη[επεξεργασία]

PIRATES demand the writing of a new European Union treaty designed to clarify and replace current treaties and address the need for democratic reform within the Union, provided it is accepted by the citizens of the Union through a referendum. Οι ΠΕΙΡΑΤΕΣ απαιτούμε τη συγγραφή μίας νέας συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχεδιασμένη έτσι ώστε να αποσαφηνίζει και να αντικαθιστά τις τρέχουσες συνθήκες, καθώς και να αντιμετωπίζει την ανάγκη για δημοκρατική μεταρρύθμιση εντός της Ένωση, με την προϋπόθεση ότι θα γίνει αποδεκτή από τους πολίτες της Ένωσης μέσω ενός δημοψηφίσματος.
The present EU legislative process is dominated by the executive branch (the European Commission) at the expense of the legislative branch (the European Parliament). PIRATES seek an adjustment to the balance of power in European Institutions to favour the legislative branch. Η ισχύουσα νομοθετική διαδικασία της ΕΕ κυριαρχείται από την εκτελεστική εξουσία (την Ευρωπαϊκή Επιτροπή), εις βάρος της νομοθετικής (το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Οι ΠΕΙΡΑΤΕΣ αναζητούμε μια ρύθμιση στην ισορροπία της ισχύος των ευρωπαϊκών εξουσιών, υπέρ της νομοθετικής εξουσίας.

2.2) Removal of Unfair Barriers to Political Participation

2.2) Κατάργηση των Αθέμιτων Φραγμών στην Πολιτική Συμμετοχή[επεξεργασία]

PIRATES want citizens to be able to have a more direct and larger impact in the policy debate and decision making process, both individually and collectively. We therefore demand the removal of unfair barriers to the participation of new political parties in elections, such as the requirement to collect a burdensome number of signatures. Οι ΠΕΙΡΑΤΕΣ θέλουμε να μπορούν οι πολίτες να έχουν έναν αμεσότερο και μεγαλύτερο αντίκτυπο στην πολιτική συζήτηση και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, μεμονωμένα ή και συλλογικά. Ως εκ τούτου, ζητάμε την κατάργηση των αθέμιτων φραγμών στη συμμετοχή νέων πολιτικών κομμάτων στις εκλογές, όπως το προαπαιτούμενο της συλλογής ενός ελάχιστου αριθμού υπογραφών.

(σημείωση: Σε ορισμένα κράτη της Ευρώπης, για την σύσταση ενός νέου πολιτικού κόμματος απαιτείται η συλλογή υπογραφών, από μερικές εκατοντάδες έως και χιλιάδες. Στην Ελλάδα χρειάζονται 200 υπογραφές/ιδρυτικά μέλη)

3) Transparency

3) Διαφάνεια[επεξεργασία]

3.1) Disclosure of influence on political decisions

3.1) Γνωστοποίηση επιρροών σε πολιτικές αποφάσεις[επεξεργασία]

PIRATES call for the disclosure of the influence of interest groups and lobbyists on political decisions to protect the democratic process and to make the basis of decisions transparent. Οι ΠΕΙΡΑΤΕΣ καλούμε για τη γνωστοποίηση της επιρροής των ομάδων συμφερόντων και των λόμπι στις πολιτικές αποφάσεις, για την προστασία της δημοκρατικής διαδικασίας και για να καταστεί η βάση των αποφάσεων διαφανής.

3.2) Whistle-blower Protection Law

3.2) Νομική Προστασία Πληροφοριοδοτών[επεξεργασία]

PIRATES advocate for general and comprehensive legislation to protect persons who expose issues that are in the public interest, such as cases of corruption, insider trading, or ethics or human rights violations (“whistle-blowers”). Οι ΠΕΙΡΑΤΕΣ συνηγορούν για μια γενική και κατανοητή νομοθεσία για την προστασία προσώπων που αναδεικνύουν (φέρνουν στην επιφάνεια) θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως περιπτώσεις διαφθοράς, κρυφών συναλλαγών και παράβασης δεοντολογίας ή ανθρωπίνων δικαιωμάτων (“πληροφοριοδότες”).

3.3) Transparency of the Public Sector

3.3) Διαφάνεια του Δημόσιου Τομέα[επεξεργασία]

The public sector, including private entities carrying out work on behalf of a public body, must be transparent. PIRATES believe that it is a fundamental right of citizens to inspect, without the need for any specific justification, all contracts or financial benefits related to the delivery of public sector or government projects and services. Ο δημόσιος τομέας, συμπεριλαμβάνοντας και τις ιδιωτικές οντότητες που λειτουργούν ή παράγουν έργο για λογαριασμό του δημοσίου, πρέπει να είναι διαφανείς. Οι ΠΕΙΡΑΤΕΣ πιστεύουν πως είναι βασικό δικαίωμα των πολιτών να ελέγχουν, χωρίς να χρειάζεται συγκεκριμένη αιτιολόγηση, όλες τις συμβάσεις οικονομικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με παροχές προς στο δημόσιο ή κρατικά έργα και υπηρεσίες.

4) Protection of Privacy & Civil Rights

4) Προστασία της Ιδιωτικότητας και των Ατομικών Δικαιωμάτων[επεξεργασία]

4.1) Data Protection and Surveillance

4.1) Προστασία Δεδομένων και η Παρακολούθηση[επεξεργασία]

4.1.1) Security in Freedom

4.1.1) Ασφάλεια στην Ελευθερία[επεξεργασία]
The expansion of our civil rights, and protection of our freedom is a primary motivation for PIRATES. Η διεύρυνση των ατομικών δικαιωμάτων και η προστασία της ελευθερίας μας, είναι ένα πρωταρχικό κίνητρο για τους ΠΕΙΡΑΤΕΣ.
The threat posed by unlawful and excessive surveillance measures, imposed on us by governments both foreign and domestic, whether in response to terrorism or other threats is grave. There is an immediate need for action to redress the balance and restore our privacy. Η απειλή που προκύπτει από τις παράνομες και υπέρμετρες πρακτικές παρακολούθησης, οι οποίες έχουν επιβληθεί από τις κυβερνήσεις, τόσο ξένες όσο και εγχώριες, είτε σε απάντηση στην τρομοκρατία είτε σε άλλες απειλές, είναι πολύ μεγάλη. Υπάρχει άμεση ανάγκη για δράση, για να επανορθωθεί η ισορροπία και να αποκατασταθεί η ιδιωτικότητα μας.

4.1.2) Ensure everyone’s privacy

4.1.2) Εξασφάλιση της ιδιωτικότητας για όλους[επεξεργασία]
Europeans have a proud history of fighting for their fundamental rights and the freedoms of their fellow citizens. Οι Ευρωπαίοι έχουν μία περήφανη ιστορία μαχών για τα βασικά τους δικαιώματα και για την ελευθερία των συμπολιτών τους.
To preserve our rights and freedoms, and to ensure the effectiveness of law enforcement, PIRATES demand that data collection and monitoring is only targeted at people who are suspected of committing or preparing a crime and only with judicial approval and oversight. Για να προστατέψουμε τα δικαιώματα μας και τις ελευθερίες μας και για να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα της επιβολής του νόμου, οι ΠΕΙΡΑΤΕΣ απαιτούν ότι, η συλλογή πληροφοριών και η παρακολούθηση να στοχεύεται αποκλειστικά σε άτομα που είναι ύποπτοι για τη διάπραξη ή την προετοιμασία ενός εγκλήματος και μόνο με δικαστική έγκριση και εποπτεία.
Adequate protection against crime is an important responsibility of the state. We must ensure this responsibility is fulfilled through an intelligent, rational and evidence-based security policy. Η επαρκής προστασία απέναντι στο έγκλημα είναι μια σημαντική ευθύνη του κράτους. Πρέπει να εξασφαλίσουμε πως αυτή εκπληρώνεται μέσω μιας έξυπνης, ορθολογικής και τεκμηριωμένης πολιτικής για την ασφάλεια.
We wish to abolish the practice of routine, automated and untargeted data collection, storage and matching. Θέλουμε να καταργήσουμε τη πρακτική της συνεχούς, αυτοματοποιημένης καθολικής συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων.
Anyone subject to state surveillance should be informed of these facts in due time to safeguard against abuse. Όποιος υπόκειται σε κρατική παρακολούθηση θα πρέπει να ενημερώνεται για αυτό σε εύλογο χρόνο ώστε να υπάρχει προστασία κατά της κατάχρησης αυτής της εξουσίας.

4.1.3) PIRATES seek the abolishment of the European Data Retention Directive

4.1.3) Οι ΠΕΙΡΑΤΕΣ αναζητούν την κατάργηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Διατήρηση των Δεδομένων[επεξεργασία]
Everyone must have a right to know which rules govern the collection of personal information, the maximum storage time and retention policies. Όλοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν ποιοι κανόνες ορίζουν τη συλλογή προσωπικών δεδομένων, το μέγιστο χρόνο αποθήκευσης και τις πολιτικές διατήρησης αυτών.
PIRATES oppose the exchange of any personal data without good reason within, or outside of the EU. This would include the transfer of passenger and payment data to third countries such as the USA, proposed Eurosur data and the exchange of data from national police databases. The delivery of personal data to countries without effective protection of fundamental rights must be prohibited.

European Border Surveillance System (EUROSUR)

Οι ΠΕΙΡΑΤΕΣ εναντιώνονται στην ανταλλαγή οποιουδήποτε προσωπικού δεδομένου χωρίς καλό λόγο εντός, ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει την μεταφορά δεδομένων επιβατών και πληρωμών σε τρίτες χώρες όπως οι ΗΠΑ, προτεινόμενα δεδομένα στο σύστημα EUROSUR και την ανταλλαγή πληροφοριών από διεθνείς αστυνομικές βάσεις δεδομένων. Η παράδοση προσωπικών δεδομένων σε χώρες χωρίς αποτελεσματική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει να απαγορεύεται.

Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR)

PIRATES reject the introduction of compulsory monitoring and reporting devices, such as “smart meters”.

New "Smart Meters" for Energy Use Put Privacy at Risk

Οι ΠΕΙΡΑΤΕΣ απορρίπτουν την υιοθέτηση υποχρεωτικών συσκευών παρακολούθησης, τύπου “smart meters”.
PIRATES want to enforce strict standards for any industrial systems automatically processing personal or private information (such as access control systems) essentially making those systems open source, publicly documented and peer-reviewed. Οι ΠΕΙΡΑΤΕΣ θέλουν να επιβάλλουν αυστηρά πρότυπα για κάθε βιομηχανικό σύστημα που αυτοματοποιεί την επεξεργασία προσωπικών ή ιδιωτικών πληροφοριών (όπως τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης) κάνοντας τα ουσιαστικά ανοιχτού κώδικα και δημοσίως τεκμηριωμένα και προσβάσιμα σε δημόσιο έλεγχο.

4.2) Systematic evaluation of existing surveillance powers and programs

4.2) Συστηματική αξιολόγηση των υπαρχόντων δυνατοτήτων και προγραμμάτων παρακολούθησης[επεξεργασία]

4.2.1) Prohibit mass surveillance

4.2.1) Απαγόρευση της μαζικής παρακολούθησης[επεξεργασία]
Public spaces are full of cameras that monitor the movement of people and vehicles, track faces, and combine this information without considering the potential for the erosion of privacy. The data shows that the presence of such systems has little effect on the rate of crime and that, at best, criminality simply shifts to other spaces. PIRATES support and would prioritise the movement of police personnel from monitoring duties, to patrolling the streets. Η ιδιωτική ζωή μας έχει παραβιαστεί από την μαζική τοποθέτηση καμερών σε δημόσιους χώρους που παρακολουθούν την κυκλοφορία των ανθρώπων και των οχημάτων, αναγνωρίζουν πρόσωπα και συνδυάζουν τις πληροφορίες αυτές χωρίς κανένα σεβασμό στο ιδιωτικό απόρρητο. Ωστόσο, μελέτες δείχνουν πως τα συστήματα αυτά έχουν ελάχιστα βοηθήσει στη μείωση του ποσοστού της εγκληματικότητας, ενώ στην καλύτερη περίπτωση οι εγκληματικές ενέργειες απλά μεταφέρονται σε άλλες μη-ελεγχόμενες περιοχές. Εμείς, οι Πειρατές, επιθυμούμε την ενθάρρυνση για περαιτέρω ανάπτυξη ειδικών περιπολιών αστυνόμευσης και όχι αστυνόμευση από συσκευές παρακολούθησης.

4.2.2) Prohibition of electronic spying and collection of biometric data

4.2.2) Απαγόρευση ηλεκτρονικής κατασκοπείας και συλλογής βιομετρικών δεδομένων[επεξεργασία]
Routine checks must not unreasonably interfere with privacy. We reject the use of electronic “nude” scanners due their detrimental impact on human dignity, the collection of communications content and metadata, the perusal of private data on electronic devices and other similar invasive procedures. We oppose the collection of biometric data from innocent people and its storage in central databases. Οι έλεγχοι ασφαλείας ρουτίνας, πρέπει να εφαρμόζονται με μέτρο και δεν πρέπει να παραβιάζουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Απορρίπτουμε: τη χρήση του σαρωτή σώματος γιατί συνιστά προσβολή προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την συλλογή στοιχείων, προσωπικών δεδομένων και μεταδεδομένων από τις επικοινωνίες ή τις συνδιαλέξεις με ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή άλλες επεμβατικές διαδικασίες. Είμαστε αντίθετοι με την συλλογή και την αποθήκευση των βιομετρικών στοιχείων αθώων πολιτών σε κεντρικές βάσεις δεδομένων.

4.2.3) Stop new monitoring plans

4.2.3) Οριστική διακοπή κάθε νέου σχεδίου επιτήρησης[επεξεργασία]
PIRATES want to stop the progressive dismantling of civil rights, that has taken on dramatic proportions in recent history. To ensure our safety, we do not need new laws, existing laws are sufficient. Οι Πειρατές, θέλουμε να σταματήσουμε τη σταδιακή αποδόμηση/κατάργηση των δικαιωμάτων των πολιτών, αυτή η αποδόμηση έχει λάβει δραματικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλειά μας και γιαυτό δεν χρειαζόμαστε νέους νόμους, οι υφιστάμενοι νόμοι είναι επαρκείς.
In particular we reject: Ειδικότερα, απορρίπτουμε:
  • automated profiling of people to divide them into risk categories (“profiling”), or other mass data analysis
  • την αυτοματοποιημένη δημιουργία προφίλ ανθρώπων (φακέλωμα) προκειμένου να χωριστούν σε κατηγορίες επικινδυνότητας καθώς και οποιαδήποτε άλλη τέτοια μαζική ανάλυση δεδομένων

4.2.4) Fundamental rights “stamp” for new safety measures

4.2.4) Συστηματική αναθεώρηση οποιωνδήποτε νέων μέτρων ασφαλείας, υπό το πρίσμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων[επεξεργασία]
PIRATES want the European Fundamental Rights Agency to systematically examine all current and future security programmes of the EU. The approach of the security agencies of the EU must be reviewed on the basis of evidence, to avoid adverse side effects and examine alternatives and ensure compatibility with our fundamental rights. We must ensure that the European Agency for Fundamental Rights has the relevant powers to accomplish this task. Οι Πειρατές, θέλουμε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να εξετάζει συστηματικά τα τρέχοντα και μελλοντικά μέτρα ασφαλείας στα προγράμματα της ΕΕ. Οι πολιτικές που είναι διαθέσιμες για τις υπηρεσίες ασφαλείας θα πρέπει να επανεξεταστούν υπό το πρίσμα των πραγματικών περιστατικών για να αποφευχθούν οι αρνητικές παρενέργειες. Εναλλακτικά προγράμματα ασφαλείας πρέπει να μελετηθούν προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματά μας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων διαθέτει επαρκείς εξουσίες για να εκτελέσει ένα τέτοιο έργο.
PIRATES advocate a moratorium on any further interference with our human rights by the security agencies of the EU in the name of internal security until the systematic review of existing powers by the FRA is complete. Οι Πειρατές, υποστηρίζουμε την προσωρινή αναστολή σε οποιαδήποτε νέα μέτρα εισηγούνται οι Υπηρεσίες Ασφάλειας της Ε.Ε. στο όνομα της Εσωτερικής Ασφάλειας και παρεμβαίνουν στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μόνο μία ανεξάρτητη και συστηματική αναθεώρηση στα μέτρα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, μπορεί να άρει την αναστολή.

4.2.5) Security Research and Monitoring Software

4.2.5) Έρευνα για την Ασφάλεια και Λογισμικό Παρακολούθησης[επεξεργασία]
PIRATES support the funding of research through the EU, however the frequent involvement of government agencies in surveillance and filtering operations like INDECT and CleanIT demonstrates a clear intention to use such technologies in a way which makes them publicly funded tools for dismantling civil rights. We therefore argue that the EU must not fund technologies that limit fundamental rights. Οι ΠΕΙΡΑΤΕΣ στηρίζουν τη χρηματοδότηση της έρευνας μέσω της ΕΕ, όμως η συχνή εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών στον τομέα της επιτήρησης και των λειτουργιών φιλτραρίσματος, όπως στα INDECT και CleanIT, δείχνει μια σαφή πρόθεση να χρησιμοποιηθούν αυτές οι τεχνολογίες στο να γίνουν αυτά χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο πρότζεκτ, εργαλεία για τη αποδόμηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, υποστηρίζουμε ότι η Ε.Ε. δεν πρέπει να χρηματοδοτεί τις τεχνολογίες που περιορίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα.

4.2.6) European Data Protection Regulation With a High Level of Data Protection

4.2.6) Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων με Υψηλό Επίπεδο Προστασίας των Δεδομένων[επεξεργασία]
The emerging EU Data Protection Regulation should not lead to a lowering of data protection standards, but must strengthen the rights of European citizens in all European countries. It must not be possible for companies operating in the EU to escape effective supervision and control, for example Facebook in Ireland must not be able to circumvent Data Protection regulations. Ο αναδυόμενος Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων δεν πρέπει να οδηγήσει σε πτώση του επιπέδου προστασίας των δεδομένων, αλλά πρέπει να ενισχύσει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν πρέπει να είναι δυνατό για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, να ξεφεύγουν από την αποτελεσματική εποπτεία και τον έλεγχο, όπως για παράδειγμα το Facebook στην Ιρλανδία δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακάμψει τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.
Metadata created as a side effect of using complex information systems must also be considered personal data. A mechanism to request a list of third parties accessing a person’s data must exist and be comparable to the method which was used for expressing consent in the first place. Even where consent for the exchange of personal data has been given, the person affected by the trade of data must not be denied access to the summary of all the data passed to any third party. Τα μεταδεδομένα που δημιουργούνται ως μια παράπλευρη συνέπεια από τη χρήση σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων θα πρέπει επίσης να θεωρούνται προσωπικά δεδομένα. Θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ώστε να ζητείται μια λίστα των τρίτων συμβαλλομένων που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα ενός ατόμου και να μπορεί να συγκριθεί με τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε σε σχέση με την εξ αρχής έκφραση συναίνεσης. Ακόμη και όταν έχει δοθεί συγκατάθεση για την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δε θα πρέπει να απαγορεύεται, στο πρόσωπο που επηρεάζεται από το εμπόριο αυτών των δεδομένων, η πρόσβαση στη σύνοψη όλων των δεδομένων που πέρασαν σε οποιονδήποτε τρίτο συμβαλλόμενο.
The use of personal data for data trade, advertising or market or opinion research must be allowed only with the active and informed consent of the person concerned. Η χρήση των προσωπικών δεδομένων στο εμπόριο δεδομένων, στην διαφήμιση ή την έρευνα αγοράς ή γνώμης, θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο με την ενεργό και εν επιγνώσει συναίνεση του ενδιαφερομένου.
The direct access to personal data and live communication of European citizens and businesses on the Internet by intelligence agencies clearly shows that there is a great need for action at the international level. Here PIRATES want to take measures to protect personal data, the privacy of citizens and their free development of personality and to prevent industrial espionage in the future. Η άμεση πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και τη ζωντανή επικοινωνία των Ευρωπαίων πολιτών και των επιχειρήσεων στο διαδίκτυο από τις μυστικές υπηρεσίες, δείχνει σαφώς ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για δράση σε διεθνές επίπεδο. Εδώ οι ΠΕΙΡΑΤΕΣ θέλουν να λάβουν μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, της ιδιωτικής ζωής των πολιτών και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας τους και να προλάβουν τη βιομηχανική κατασκοπεία στο μέλλον.

4.2.7) Ban indiscriminate personal identifications in public spaces

4.2.7) Απαγόρευση της αδιάκριτης προσωπικής ταυτοποίησης σε δημόσιους χώρους[επεξεργασία]
PIRATES are against individuals being required to identify themselves if they are not suspected of committing a crime, especially when they are exercising their rights to protest or assemble. If anyone can be targeted in a demonstration or in the expression of their views then freedom of expression is endangered. Οι ΠΕΙΡΑΤΕΣ είναι κατά του να απαιτείται από τα άτομα να γνωστοποιούν την ταυτότητα τους εφόσον δεν είναι ύποπτα για τη διάπραξη εγκλήματος, ιδίως όταν ασκούν τα δικαιώματά τους για να διαμαρτυρηθούν ή να συναθροιστούν. Εάν οποιοσδήποτε μπορεί να στοχοποιηθεί σε μια διαδήλωση ή κατά την διάρκεια έκφρασης των απόψεών του, τότε απειλείται η ελευθερία της έκφρασης.

4.2.8) Refugee policy

4.2.8) Πολιτική για τους πρόσφυγες[επεξεργασία]
The European approach to asylum and refugees must be based on the acknowledgement of human rights and fully respect the Geneva Convention on Refugees and the UN Convention on the Rights of the Child. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση για το άσυλο και τους πρόσφυγες θα πρέπει να βασίζεται στην αναγνώριση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και να σέβεται πλήρως τη Σύμβαση της Γενεύης για τους Πρόσφυγες (Σύμβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων και Πρωτόκολλο του 1967 για τη Νομική Κατάσταση των Προσφύγων) και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
EU neighbourhood policy and EU development policy should be geared towards lasting improvement of living conditions and focus on the promotion of human rights in all partner countries and regions. We denounce all tendencies to create a repressive apparatus of survey and control in Europe. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και η Αναπτυξιακή Πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να είναι προσανατολισμένες προς τη διαρκή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και να εστιάζουν στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις χώρες και τις περιοχές των εταίρων (χώρες και περιοχές). Καταγγέλλουμε όλες τις τάσεις προς τη δημιουργία ενός καταπιεστικού μηχανισμού επιθεώρησης και ελέγχου στην Ευρώπη.

5) Copyright

5) Πνευματικά Δικαιώματα[επεξεργασία]

PIRATES want a fair and balanced copyright law based on the interests of society as a whole. Οι ΠΕΙΡΑΤΕΣ θέλουν ένα δίκαιο και ισορροπημένο νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, βασισμένο στο συμφέρον της κοινωνίας συνολικά.
We strive for the abolition of information monopolies. The European Union has given in to a series of demands to introduce information monopolies that are supposedly designed to motivate creators and inventors to produce more works. In reality the only beneficiaries of the monopolies are huge corporations, while the market as a whole is failing. This market failure is apparent by the frequent bullying of individuals and SMEs by collecting societies and the loss of orphan works to society. Our goal is to create an environment where the motivation to create goes hand in hand with freedom of information. Αγωνιζόμαστε για την κατάργηση των μονοπωλίων στις πληροφορίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενδώσει σε μια σειρά αιτημάτων για να εισαγάγει τα μονοπώλια στις πληροφορίες, που υποτίθεται ότι σχεδιάστηκαν για να παρακινήσουν τους δημιουργούς και τους εφευρέτες να παραγάγουν περισσότερα έργα. Στην πραγματικότητα, οι μόνοι δικαιούχοι των μονοπωλίων είναι τεράστιες εταιρείες, ενώ η αγορά στο σύνολό της αποτυγχάνει. Αυτή η αποτυχία της αγοράς (market failure), γίνεται εμφανής με το συχνό εκφοβισμό των ατόμων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και με την απώλεια των ορφανών έργων για την κοινωνία. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου το κίνητρο για τη δημιουργία πηγαίνει χέρι-χέρι με την ελευθερία της πληροφορίας.
Improved public availability of information, knowledge and culture is a prerequisite for the social, technological and economic development of our society. PIRATES therefore demand that copying, storing, using and providing access to literary and artistic works for non-commercial purposes must not only be legalised but protected by law and actively promoted. Everyone shall be able to enjoy and share our cultural heritage free from the threat of legal action or censorship. Η βελτιωμένη δημόσια διαθεσιμότητα της πληροφορίας, της γνώσης και του πολιτισμού, αποτελεί προϋπόθεση για την κοινωνική, τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας μας. Ως εκ τούτου, οι ΠΕΙΡΑΤΕΣ ζητούν η αντιγραφή, η αποθήκευση, η χρήση και η παροχή πρόσβασης σε λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα, για μη εμπορικούς σκοπούς, όχι μόνο να νομιμοποιηθούν, αλλά και να προστατεύονται από το νόμο και να προωθούνται ενεργά. Ο καθένας θα πρέπει να είναι σε θέση να απολαμβάνει και να μοιράζεται την πολιτιστική μας κληρονομιά, χωρίς την απειλή νομικής δράσης ή της λογοκρισίας.
The commercial monopoly given by copyright should be restored to a reasonable term. Derivative works shall always be permitted, with exceptions that are very specifically enumerated in law with minimal room for interpretation. Το εμπορικό μονοπώλιο που παρέχεται από τα πνευματικά δικαιώματα, θα πρέπει να επανέλθει σε λογικά χρονικά όρια (διάρκεια). Τα παράγωγα έργα πρέπει πάντα να επιτρέπονται, με εξαιρέσεις, που πολύ συγκεκριμένα απαριθμούνται από τη νομοθεσία, με ελάχιστο περιθώριο παρερμηνείας.
The internet as a medium should know no borders. PIRATES consider artificial national barriers for cultural goods a hindrance to the European internal market and demand their abolishment. A change of approach is required in the area of rights to intangible goods and their respective enforcement practices. Το διαδίκτυο ως μέσο δεν θα πρέπει να γνωρίζει σύνορα. Οι ΠΕΙΡΑΤΕΣ θεωρούν ότι τα τεχνητά εθνικά φράγματα στα πολιτιστικά αγαθά αποτελούν εμπόδιο στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά (internal market) και ζητούν την κατάργησή τους. Χρειάζεται αλλαγή προσέγγισης στον τομέα των δικαιωμάτων σε άυλα αγαθά, καθώς και στις αντίστοιχες πρακτικές εφαρμογής τους.
Further monopolies in the sectors of information and culture have to be prevented. By law, the state should only allow or maintain monopoly rights for intangible goods if these are in the public interest. Any monopoly rights must be temporally limited, neither their time-span nor their scope may be expanded retrospectively. Περαιτέρω μονοπώλια στους τομείς της πληροφορίας και του πολιτισμού πρέπει να προλαμβάνονται. Μόνο εφόσον είναι προς το δημόσιο συμφέρον, θα πρέπει το κράτος, βάση νόμου, να επιτρέπει ή να διατηρεί μονοπωλιακά δικαιώματα σε άυλα αγαθά. Οποιαδήποτε μονοπωλιακά δικαιώματα πρέπει να περιορίζονται χρονικά, χωρίς να μπορεί να επεκταθεί αναδρομικά η χρονική τους διάρκεια.
The creation of commons, such as free software, free cultural goods, open patent pools and free and open educational material, must be promoted and legally protected. Η δημιουργία των Κοινών (commons), όπως είναι το ελεύθερο λογισμικό, τα ελεύθερα πολιτιστικά αγαθά,τα ανοιχτά αποθετήρια ευρεσιτεχνιών και το ελεύθερο και ανοικτό εκπαιδευτικό υλικό, πρέπει να προωθούνται και να προστατεύονται νομικά.
Social life, increasingly taking place in digital spaces, must not be restricted by monopoly rights over intangible goods. The introduction of “fair use” regulations will ensure that social interactions remain unencumbered. Η κοινωνική ζωή, που όλο και περισσότερο λαμβάνει χώρα σε ψηφιακούς χώρους, δεν πρέπει να περιορίζεται από τα μονοπωλιακά δικαιώματα επί άυλων αγαθών. Η εισαγωγή των κανονισμών «δίκαιης χρήσης» (fair use) θα εξασφαλίσει ότι οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις παραμένουν χωρίς επιβαρύνσεις.
European collecting societies must ensure comprehensive transparency, fair participatory rights for their members and fairer contract terms for artists. Οι Ευρωπαϊκοί οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης πρέπει να διασφαλίζουν συνολική διαφάνεια, δίκαια συμμετοχικά δικαιώματα για τα μέλη τους και δικαιότερους όρους σύμβασης για τους καλλιτέχνες.

6) Free Software, Free Culture and Free Knowledge

6) Ελεύθερο Λογισμικό, Ελεύθερος Πολιτισμός και Ελεύθερη Γνώση[επεξεργασία]

6.1) Free Software

6.1) Ελεύθερο Λογισμικό[επεξεργασία]

PIRATES support the promotion of software that can be used, analysed, disseminated and modified by anyone. Free/Libre Open Source Software is essential for users’ control of their own technical systems and provides a significant contribution to strengthening the autonomy and privacy of all users. Οι Πειρατές στηρίζουν την προώθηση λογισμικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αναλυθεί, διαμοιραστεί και τροποποιηθεί από οποιονδήποτε. Το Ελεύθερο/Ανοιχτού Κώδικα Λογισμικό (ΕΛ/ΛΑΚ) είναι απαραίτητο ώστε να μπορεί ο χρήστης να ελέγχει τα τεχνικά συστήματα που του ανήκουν και παράλληλα προσδίδει σημαντικά στην ενδυνάμωση της αυτονομίας και της ιδιωτικότητας όλων των χρηστών.

6.2) Mandatory use of free software in public administration

6.2) Υποχρεωτική χρήση του ελεύθερου λογισμικού στη δημόσια διοίκηση[επεξεργασία]

PIRATES think citizens’ data must be processed, managed and secured with free software tools wherever possible. Proprietary software may only be used as long as free software cannot effectively be used or created for that specific purpose. Οι Πειρατές πιστεύουν πως τα δεδομένα των πολιτών, πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία, διαχείριση και να ασφαλίζονται με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ από τη στιγμή που αυτό είναι δυνατό. Ιδιόκτητο λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για όσο διάστημα το ελεύθερο λογισμικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά ή να δημιουργηθεί για το συγκεκριμένο σκοπό.
Free software reduces administrative costs, promotes local technical support and increases the ability to identify malicious code. We will drive the migration of the public sector to free software so that there is no longer a dependency on specific suppliers. Το ελεύθερο λογισμικό μειώνει το οικονομικό κόστος (απόκτησης & συντήρησης), προωθεί την τοπική τεχνική υποστήριξη και αυξάνει την ικανότητα να εντοπιστεί κακόβουλος κώδικας. Δεσμευόμαστε να οδηγήσουμε το δημόσιο τομέα στην χρήση ΕΛ/ΛΑΚ έτσι ώστε να μην υπάρχει πλέον η εξάρτηση από συγκεκριμένους προμηθευτές.

6.3) Free Culture

6.3) Ελεύθερος Πολιτισμός[επεξεργασία]

Free culture is an important resource for the education and creativity of society. PIRATES strive to promote artistic activity and cultural diversity to ensure a rich educational and artistic environment for current and future generations. Ο ελεύθερος πολιτισμός είναι ένας σημαντικός πόρος για την εκπαίδευση και τη δημιουργικότητα της κοινωνίας. Οι Πειρατές αγωνιζόμαστε για την προώθηση της καλλιτεχνικής δραστηριότητας και της πολιτιστικής πολυμορφίας, για να εξασφαλίσουμε ένα πλούσιο εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό περιβάλλον για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές.

6.4) Free Knowledge and Education

6.4) Ελεύθερη Γνώση και Εκπαίδευση[επεξεργασία]

PIRATES believe that the free flow of knowledge and information is essential and must be promoted and guaranteed in education. Educational institutions should increasingly use learning resources available under free licenses where there are no restrictions on copying. Οι Πειρατές πιστεύουμε ότι η ελεύθερη ροή της γνώσης και της πληροφορίας είναι απαραίτητη και πρέπει να προωθηθεί και να εξασφαλιστεί στην εκπαίδευση. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερους πόρους μάθησης διαθέσιμους κάτω από ελεύθερες άδειες, όπου δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με την αντιγραφή.
Technological progress creates new opportunities to share and develop knowledge and learning concepts internationally. To capitalise on these opportunities, we are committed to the development and support of free and open educational materials. Η τεχνολογική πρόοδος δημιουργεί νέες ευκαιρίες για να μοιραστεί και να αναπτυχθεί η γνώση και η μάθηση γνωστικών πεδίων διεθνώς. Για να επωφεληθούμε από αυτές τις ευκαιρίες, έχουμε δεσμευτεί για την ανάπτυξη και την υποστήριξη του ελεύθερου και ανοικτού εκπαιδευτικού υλικού.
The availability of educational media under free licenses to all is essential for barrier-free access to education, both within and beyond the borders of the EU. Η διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών μέσων που βρίσκονται κάτω από ελεύθερες άδειες χρήσης για όλους, είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη πρόσβαση στην εκπαίδευση, τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
PIRATES see innovation as the key to the development of our cultural and intellectual wealth. We support educating citizens and students about their right to information and about free formats and software in all types of educational facilities. Οι ΠΕΙΡΑΤΕΣ βλέπουμε την καινοτομία ως το κλειδί για την ανάπτυξη του πολιτιστικού και πνευματικού μας πλούτου. Υποστηρίζουμε την εκπαίδευση των πολιτών και των μαθητών σχετικά με το δικαίωμά τους στην ενημέρωση και για τη πληροφορία και το ελεύθερο λογισμικό σε όλους τους τύπους των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων.
PIRATES support the digitisation and publication of documents stored in public libraries and archives across the EU. Οι ΠΕΙΡΑΤΕΣ υποστηρίζουν την ψηφιοποίηση και έκδοση όλων των εγγράφων των δημόσιων βιβλιοθηκών και αρχείων.

6.5) Promotion of the Commons

6.5) Προώθηση των Κοινών[επεξεργασία]

PIRATES will work towards adopting provisions in trade agreements which support the use and development of open formats and Free/Libre Open Source Software and promote the mutual recognition of licence models like Creative Commons. Οι ΠΕΙΡΑΤΕΣ θα εργαστούμε με στόχο την εισαγωγή διατάξεων στις εμπορικές συμφωνίες οι οποίες θα υποστηρίζουν τη χρήση και ανάπτυξη ανοιχτών προτύπων και Δωρεάν/Ελεύθερου Ανοιχτού Κώδικα Λογισμικού και θα προωθούν την αμοιβαία αναγνώριση μοντέλων αδειών χρήσης όπως το Creative Commons.

7) Open Access and Open Data

7) Ανοιχτή Πρόσβαση και Ανοιχτά δεδομένα[επεξεργασία]

7.1) Open Access

7.1) Ανοιχτή Πρόσβαση[επεξεργασία]

The results of any research funded, in whole or in part, by public money must be published in open access scientific journals or by other means which make them readily accessible to the general population for free. Τα αποτελέσματα κάθε έρευνας που χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου ή μερικώς με δημόσιο χρήμα πρέπει να δημοσιοποιείται σε επιστημονικά περιοδικά ανοιχτής πρόσβασης ή σε άλλα μέσα που θα τα καθιστούν άμεσα διαθέσιμα στον γενικό πληθυσμό ελεύθερα/δωρεάν.

7.2) Open Data

7.2) Ανοιχτά Δεδομένα[επεξεργασία]

All data created for public use, regardless of origin, should be freely available to the general public, as long as personal details are not revealed without the consent of the concerned individuals. Such data shall be made available in an appropriate form, which shall also include a form for data processing. Access must not be limited by fees, licenses or excessive application procedures or technical means. Όλα τα δεδομένα που δημιουργούνται για δημόσια χρήση, ασχέτως προέλευσης, θα πρέπει να είναι ελεύθερα διαθέσιμα στο κοινό, αρκεί να μην αποκαλύπτονται προσωπικά δεδομένα χωρίς την άδεια των εμπλεκομένων ατόμων. Τέτοια δεδομένα θα πρέπει να καθίστανται διαθέσιμα σε κατάλληλη μορφή, η οποία να περιλαμβάνει και μια μορφή για επεξεργασία δεδομένων. Η πρόσβαση δεν πρέπει να περιορίζεται από τέλη, άδειες, υπερβολικές διαδικασίες δήλωσης ή τεχνικά μέσα.
PIRATES strive for a Freedom of Information Act at the EU level that shall abolish critical aspects of the current EU regulation that act as barriers for access to information, such as the definition of “document” and the time limit for appeal. Οι ΠΕΙΡΑΤΕΣ παλεύουμε για ένα νόμο για την Ελευθερία της Πληροφορίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα καταργεί κρίσιμες πτυχές της ισχύουσας νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λειτουργούν ως τροχοπέδη στην πρόσβαση της πληροφορίας, όπως ο ορισμός του “εγγράφου” και ο χρονικός περιορισμός για προσφυγή.

8) Patents

8) Πατέντες / Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας[επεξεργασία]

8.1) Patents in the Information Age

8.1) Οι Πατέντες στην Εποχή της Πληροφορίας[επεξεργασία]

As we have transitioned from the industrial to the information age, global patent law has lost touch with the changing world. Patents now function as a deterrent to innovation rather than as an incentive. The patenting of knowledge in areas like genetics and biotechnology, as well as software, renders it a tangible threat to the future of our society. Καθώς έχουμε μεταβεί από την βιομηχανική εποχή στην εποχή της πληροφορίας, η διεθνής νομοθεσία για τις πατέντες έχει χάσει την επαφή της με τον κόσμο που αλλάζει. Οι πατέντες πλέον λειτουργούν ως κατασταλτικό της καινοτομίας, και όχι ως κίνητρο. Οι πατέντες στη γνώση, σε τομείς όπως η γενετική και η βιοτεχνολογία, καθώς και στο λογισμικό, τις καθιστούν μια αξιοσημείωτη απειλή για το μέλλον της κοινωνίας μας.
Monopolies on plants and seeds and costly legal disputes about often trivial patents already demonstrate how it is both innovators and consumers who have to pay the price. Patent law needs to be reformed or replaced with an approach that enables freer and fairer markets instead of continuing to further stifle innovation. Τα μονοπώλια σε φυτά και σπόρους και δαπανηρές νομικές διαμάχες πάνω σε συχνά ασήμαντες πατέντες ήδη επιδεικνύουν πως το κόστος αυτό το πληρώνουν οι εφευρέτες και οι καταναλωτές. Πρέπει να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις στη νομοθεσία για την βιομηχανική ιδιοκτησία ή να αντικατασταθεί από μια προσέγγιση που θα επιτρέπει πιο ελεύθερες και πιο δίκαιες αγορές, αντί να συνεχίσει να καταπνίγει κι άλλο την καινοτομία.

8.2) Rebalancing Patents with the Common Good

8.2) Επανισορρόπηση των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας με το Κοινό Καλό[επεξεργασία]

PIRATES believe that patents exist to reward the inventors of truly outstanding ideas, not to allow big businesses to stifle competition with an ever-growing tide of trivial and overreaching patents. Οι ΠΕΙΡΑΤΕΣ πιστεύουμε πως οι πατέντες υπάρχουν για να ανταμείβουν τους εφευρέτες για τις πραγματικά αξιόλογες ιδέες και όχι για να επιτρέπουν σε μεγάλες επιχειρήσεις να καταπνίγουν τον ανταγωνισμό με έναν ολοένα αυξανόμενο χείμαρρο ασήμαντων και υπερβολικών πατεντών.
We therefore want to halt the continued and increasing abuse of patents. Επομένως, θέλουμε να σταματήσουμε την συνεχιζόμενη και αυξανόμενη κατάχρηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

8.3) Patents in the Information Society

8.3) Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας στην Κοινωνία της Πληροφορίας[επεξεργασία]

Economic success in the information society is no longer just dependent on technological inventions, but on the development of knowledge and sharing of information. The effort to regulate these factors, now, via the patent system is diametrically opposed to our demand for freedom of knowledge and human culture. Η οικονομική επιτυχία στην κοινωνία της πληροφορίας πλέον δεν εξαρτάται μόνο από τις τεχνολογικές εφευρέσεις, αλλά και από την ανάπτυξη της γνώσης και τον διαμοιρασμό της πληροφορίας. Οι προσπάθειες για έλεγχο αυτών των παραγόντων, πλέον, μέσω του συστήματος προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας είναι εκ διαμέτρου αντίθετες με τις απαιτήσεις μας για την ελευθερία της γνώσης και του ανθρώπινου πολιτισμού.
Patents should never be granted for “inventions” that are trivial, non-substantial, computer programs, business models or works of nature. These types of patent impede the development of an information society and result in the privatisation of the commons. Small and medium IT companies throughout Europe prove that patents on software are no prerequisite to economic success. Innovation must be fairly rewarded, but this does not necessarily require the granting of monopolistic privileges that stifle innovation and negatively affect the access to essential goods. Δεν πρέπει να χορηγούνται διπλώματα ευρεσιτεχνίας ποτέ για “εφευρέσεις” που είναι ασήμαντες, ανυπόστατες, για προγράμματα υπολογιστών, επιχειρηματικά μοντέλα ή δημιουργήματα της φύσης. Τέτοιου είδους πατέντες παρεμποδίζουν την ανάπτυξη μιας κοινωνίας της πληροφορίας και έχουν ως αποτέλεσμα την ιδιωτικοποίηση των κοινών. Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στον χώρο των τεχνολογιών σε όλη την Ευρώπη αποδεικνύουν πως οι πατέντες λογισμικού δεν είναι προαπαιτούμενο για την οικονομική επιτυχία. Η καινοτομία πρέπει να ανταμείβεται δικαίως, αλλά αυτό δεν προϋποθέτει απαραίτητα την χορήγηση μονοπωλιακών προνομίων που καταπνίγουν την καινοτομία και που επηρεάζουν αρνητικά την πρόσβαση σε αγαθά πρώτης ανάγκης.
The EU, its member states and other industrialised countries should not force less developed countries to accept patent provisions that are likely to be detrimental to their essential needs, health, education or development opportunities. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και άλλες βιομηχανικές χώρες δεν πρέπει να αναγκάζουν λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες να αποδέχονται τις διατάξεις της βιομηχανικής ιδιοκτησίας που είναι πιθανό να είναι επιζήμιες για τις βασικές τους ανάγκες, την υγεία, την παιδεία ή τις αναπτυξιακές ευκαιρίες.

8.4) Patents, Medicines and Health

8.4) Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, Φάρμακα και Υγεία[επεξεργασία]

PIRATES oppose the frequent abuses of patent privileges, such as introducing spurious changes to medicines with expiring patent protection. Uncompetitive practices such as paying competitors in order to delay the marketing of generics should be actively prevented. Οι ΠΕΙΡΑΤΕΣ αντιτίθενται στις συχνές καταχρήσεις των προνομίων της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως η παρουσίαση ψευδών ή ασήμαντων αλλαγών σε φάρμακα των οποίων η προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας λήγει. Μη ανταγωνιστικές πρακτικές όπως η πληρωμή των ανταγωνιστών ώστε να καθυστερήσουν την προώθηση γενόσημων φαρμάκων πρέπει να παρεμποδιστούν ενεργά.
We support the establishment and funding of alternative methods to incentivise pharmaceutical innovation, to progressively replace patents in this area. It is our aim to break the direct link between the reward for advances and the price of the end product to ensure medicines are affordable for all. Υποστηρίζουμε τη θέσπιση και χρηματοδότηση εναλλακτικών μεθόδων για να δοθούν κίνητρα για την φαρμακευτική καινοτομία, ώστε να αντικατασταθούν σταδιακά οι πατέντες σε αυτόν τον τομέα. Στοχεύουμε στην αποσύνδεση της επιβράβευσης για την πρόοδο και της τιμής του τελικού προϊόντος για να διασφαλιστεί πως τα φάρμακα είναι προσιτά σε όλους.
Universities and research institutes should be able to carry out scientific research for health and medicine without being encumbered by patents. Τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να διενεργούν επιστημονική έρευνα πάνω στην υγεία και τα φάρμακα, χωρίς να παρεμποδίζονται από τις πατέντες.

8.5) International Regulation of Intellectual Monopolies

8.5) Διεθνής Κανονισμός για τα Πνευματικά Μονοπώλια[επεξεργασία]

PIRATES strive for a revision of the TRIPS Agreement in favour of restricting exclusive rights on intangible goods. We would aim for similar restrictions to apply to all trade agreements which may include similar or even more far-reaching regulations on patents and copyright. Οι ΠΕΙΡΑΤΕΣ αγωνιζόμαστε για μια αναθεώρηση της συμφωνίας για τα πνευματικά δικαιώματα στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) ώστε να απαγορευτούν τα αποκλειστικά δικαιώματα σε άυλα αγαθά. Θα στοχεύουμε για παρόμοιες απαγορεύσεις σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες, που ίσως περιλαμβάνουν παρεμφερείς ή και ακόμη πιο εκτεταμένες ρυθμίσεις για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και για τα πνευματικά δικαιώματα.

9) International Trade Policy

9) Πολιτική Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων[επεξεργασία]

9.1) Principles for Trade Agreements

9.1) Αρχές Εμπορικών Συμφωνιών[επεξεργασία]

PIRATES stipulate that in all negotiations of the European Union on trade agreements the following conditions must be met: Οι ΠΕΙΡΑΤΕΣ θέτουν ως όρους πως σε όλες τις διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με εμπορικές συμφωνίες πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • stronger participation of the European Parliament
  • ισχυρότερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
  • comprehensive access to information and public hearings
  • πλήρης πρόσβαση στις πληροφορίες και δημόσιες ακροάσεις
  • respect for self determination and privacy, and
  • σεβασμός της ιδιωτικότητας και του αυτοκαθορισμού, και
  • the interests of small and medium-sized enterprises must be taken into account
  • τα συμφέροντα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη

Stronger participation by the European Parliament

Ισχυρότερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου[επεξεργασία]
Trade agreements contain political decisions that are important and difficult to change after they are adopted. Therefore, the European Parliament, the only body in the EU that has a direct democratic mandate, should have equal rights to the European Commission when dealing with trade policies. Οι εμπορικές συμφωνίες περιέχουν σημαντικές πολιτικές αποφάσεις οι οποίες αλλάζουν δύσκολα μετά την υιοθεσία τους. Επομένως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το μόνο σώμα της Ε.Ε. που έχει λάβει άμεσο δημοκρατικό χρίσμα, θα πρέπει να έχει τα ίσα δικαιώματα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την εμπορική πολιτική.
The European Parliament via its Committee on International Trade (INTA) should participate as an equal partner of the European Commission in negotiations of trade agreements. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω της Επιτροπής για το Διεθνές Εμπόριο (ΙΝΤΑ) θα έπρεπε να συμμετέχει ως ισότιμος συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις διαπραγματεύσεις για τις εμπορικές συμφωνίες.

Comprehensive access to information and public hearings

Πλήρης πρόσβαση στη πληροφορία και δημόσιες ακροάσεις[επεξεργασία]
All documents concerning the negotiations of trade agreements should be made available to the European Parliament as well as to the public. All negotiations and hearings with stakeholders should be conducted in public. We demand that all results of consultations, especially submissions by stakeholders, must be published promptly and in full. Όλα τα έγγραφα που αφορούν τις διαπραγματεύσεις εμπορικών συμφωνιών θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στο κοινό. Όλες οι διαπραγματεύσεις και ακροάσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς πρέπει να λαμβάνουν χώρα δημοσίως. Ζητάμε τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων, και κυρίως οι τοποθετήσεις των ενδιαφερόμενων μερών, να δημοσιεύονται αμέσως και πλήρως.

Respect for privacy and self determination

Σεβασμός της ιδιωτικότητας και του αυτοκαθορισμού[επεξεργασία]
PIRATES consider the right to privacy and self-determination of the people as self-evident. Therefore they also need to be respected and promoted in the context of trade agreements. Οι ΠΕΙΡΑΤΕΣ θεωρούμε το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και στον αυτοκαθορισμό των ανθρώπων ως προφανή. Και για αυτό θα πρέπει το περιεχόμενο των εμπορικών συμφωνιών να τα σέβεται και να τα προάγει.
As these principles apply to all people, the EU has to make sure that trade agreements will not allow their trading partners to breach them. Εφόσον αυτές οι αρχές αφορούν όλους, η Ε.Ε. πρέπει να εξασφαλίζει πως οι εμπορικές συμφωνίες δε δίνουν περιθώριο στις συμβαλλόμενες πλευρές να τις παραβιάζουν.

The interests of small and medium-sized enterprises must be taken into account

Τα συμφέροντα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν[επεξεργασία]
At the moment trade agreements mainly take into account the interests of global enterprises, while small and medium-sized companies rarely benefit; SMEs are increasingly ousted from the market. We want to change that. Από τη στιγμή που οι εμπορικές συμφωνίες κυρίως λαμβάνουν υπόψιν τους τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι μικρές και μεσαίες εταιρίες σπάνια ωφελούντα銊. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις απομακρύνονται από την αγορά με αυξητικό ρυθμό. Αυτό θέλουμε να το αλλάξουμε.

10) Net Policy

10) Πολιτική για το Δίκτυο[επεξεργασία]

The digital revolution has changed social and economic structures throughout Europe; free and equal access to the internet is now a basic requirement for participation in civil society. Η ψηφιακή επανάσταση έχει αλλάξει τις κοινωνικές και οικονομικές δομές σε όλη την έκταση της Ευρώπης. Η ελεύθερη και ίση πρόσβαση στο Ίντερνετ είναι πλέον ένα βασικό προαπαιτούμενο για την συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών.
Citizens should have the option to access the internet anonymously. Οι πολίτες πρέπει να έχουν την επιλογή να συνδέονται στο Ίντερνετ ανώνυμα.
PIRATES wish to include the right of “digital participation” in the European Charter of Fundamental Rights. Οι ΠΕΙΡΑΤΕΣ επιθυμούμε να συμπεριλάβουμε το δικαίωμα της “ψηφιακής συμμετοχής” στον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

10.1) Net Neutrality

10.1) Ουδετερότητα του Δικτύου[επεξεργασία]

The principle of network neutrality must become European law to ensure strong incentives for investment, fair competition and equal treatment of everybody in the digital space. Η αρχή της ουδετερότητας του δικτύου πρέπει να νομοθετηθεί από την Ευρώπη για την εξασφάλιση δυνατών κινήτρων για επενδύσεις, θεμιτό ανταγωνισμό και ίση μεταχείριση του καθενός στον ψηφιακό κόσμο.
Everyone must be able to have access to an Internet connection that does not discriminate against any service or competitor. Traffic management measures shall only be allowed in exceptional circumstances, operated in a clear and transparent manner and only for technical reasons. Όλοι πρέπει να έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο Ίντερνετ χωρίς να γίνεται διάκριση εναντίον κάποιας υπηρεσίας ή ανταγωνιστή. Μέτρα περιορισμού της κίνησης θα επιτρεπόταν μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, λαμβανόμενα με έναν καθαρό και διάφανο τρόπο και μόνο για τεχνικούς λόγους.
Non-discriminatory access to the Internet must apply uniformly across the entire EU. We reject measures by the telecommunications companies that threaten freedom of access. Η χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στο Ίντερνετ πρέπει να εφαρμόζετε ομοιόμορφα σε ολόκληρη την Ε.Ε. Απορρίπτουμε οποιαδήποτε μέτρα από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών που απειλούν την ελεύθερη πρόσβαση.
We address in particular the current proposals of the European Commission (“Kroes Telecoms Package”) which abstains from a strong codification of the principle of net neutrality due to lobbying by service providers and telecommunications companies. Απευθυνόμαστε συγκεκριμένα στις τρέχουσες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (“Kroes Telecoms Package”) που απέχουν από μια δυνατή κωδικοποίηση της αρχής της ουδετερότητας του δικτύου λόγω της άσκηση παρασκηνιακής πολιτικής πίεσης από τους παρόχους και τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών.

10.2) Upgrading of Net Infrastructure

10.2) Αναβάθμιση των Δικτυακών Υποδομών[επεξεργασία]

PIRATES strongly support the Europe-wide development of state of the art communications infrastructure. Our goal is to provide access to broadband for everyone in the EU.While networks are improved and modernised, any monopoly over infrastructure must be avoided. Οι ΠΕΙΡΑΤΕΣ υποστηρίζουμε έντονα τη διευρωπαϊκή ανάπτυξη μιας τεχνολογικά άριστης υποδομής για τις επικοινωνίες. Ο σκοπός μας είναι η παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης στον καθένα μέσα στην Ε.Ε. Όσο τα δίκτυα βελτιώνονται και εκσυγχρονίζονται, οποιοδήποτε μονοπώλιο πάνω στις υποδομές πρέπει να αποφευχθεί.